Wydział Kształtowania Środowiska

Referat Ochrony Powierzchni Ziemi i Geologii
Symbol: WS-06
Adres siedziby: Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12-616-8878
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Cecylia Jurczak

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Ochrony Powierzchni Ziemi i Geologii (WS - 06) należą sprawy dotyczące:

1) podejmowania działań służących ochronie powierzchni ziemi, w tym:
a) wydawanie decyzji:
- nakładającej na podmiot korzystający ze środowiska, który negatywnie oddziaływuje na środowisko obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, przywrócenia środowiska do stanu właściwego lub uiszczenia na rzecz budżetu gminy kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska,
- nakazującej osobom fizycznym, których działalność negatywnie oddziaływuje na środowisko, wykonanie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, przywrócenia środowiska do stanu właściwego lub uiszczenia na rzecz budżetu gminy kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska,
- zobowiązującej do wykonania przeglądu ekologicznego,
b) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami mas ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach,
c) prowadzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
d) ochrona powierzchni ziemi i przywracanie jej standardów poprzez nakazanie usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania; prowadzenie egzekucji wydanych nakazów,
e) wydawanie decyzji:
- pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w związku z eksploatacją instalacji; cofanie, ograniczanie lub wygaszanie pozwoleń,
- zezwoleń na przetwarzanie odpadów za wyjątkiem przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
- zezwoleń na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
- zezwoleń na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
- o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub decyzji o odmowie wydania pozwolenia, zezwolenia,
f) wydawanie opinii w sprawach gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne,
g) prowadzenie rejestru prowadzących transport odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów; okresowe przekazywanie wymienionego rejestru Marszałkowi Województwa i wydawanie decyzji o skreśleniu z ww. rejestru,
h) współpraca z Marszałkiem Województwa Małopolskiego w zakresie wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami,
i) przekazywanie informacji na wniosek Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dotyczącej zgodności działalności prowadzonej przez odbiorcę odpadów z przepisami ochrony środowiska,
j) przyjmowanie informacji od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska - takich jak azbest - oraz okresowe przedkładanie informacji w ww. zakresie Marszałkowi Województwa,
k) prowadzenie działań związanych z inwentaryzacją użytkowych wyrobów azbestowych; realizacja programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Krakowa,
l) wyrażanie opinii na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w zakresie warunków przeprowadzenia działań naprawczych na gruntach wykorzystywanych na cele rolnicze,
m) opiniowanie projektów planów miejscowych w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
n) uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy, w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
2) wykonywania zadań z zakresu administracji geologicznej na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego należących do kompetencji starosty, a w szczególności:
a) wydawanie decyzji zatwierdzającej na czas oznaczony projekt robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga koncesji lub o odmowie zatwierdzenia projektu robót geologicznych,
b) przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót geologicznych, kontroli i nadzoru nad działalnością regulowaną ustawą, w tym w zakresie projektowania prac geologicznych oraz sporządzania dokumentacji geologicznych,
c) przyjmowanie zgłoszenia projektu robót geologicznych, jeżeli roboty obejmują: - wyłącznie wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi albo wykonanie wkopów oraz otworów wiertniczych na obszarach górniczych utworzonych w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych lub wydanie decyzji o sprzeciwie do ww. projektu robót geologicznych,
d) wydawanie decyzji o zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej oraz jej zmian w formie dodatku lub decyzji o odmowie zatwierdzenia dokumentacji geologicznej lub jej zmiany,
e) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach rekultywacji i zagospodarowania terenów po działalności górniczej,
f) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych,
g) uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy, w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych,
h) sprawowanie kontroli i nadzoru nad działalnością regulowaną ustawą, w tym w zakresie projektowania prac geologicznych oraz sporządzania dokumentacji geologicznych,
i) prowadzenie archiwum geologicznego,
j) udostępnianie informacji geologicznej na zasadach określonych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze,
k) podejmowanie innych rozstrzygnięć i czynności niezbędnych do przestrzegania i stosowania ustawy Prawo geologiczne i górnicze;
3) podejmowania działań dla ochrony złóż kopalin polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu poprzez eksploatację w sposób gospodarczo uzasadniony;
4) opiniowania zagadnień związanych z zagospodarowaniem przestrzennym i z realizacją inwestycji:
a) rozwiązań przyjętych w studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego,
b) projektów planów miejscowych,
c) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy;
5) podejmowania innych działań, w tym:
a) koordynacja działań związanych z ruchami masowymi ziemi, w tym koordynacja działań związanych z odszkodowaniami albo wykupem nieruchomości, wynikających z podjętych przez Radę Miasta Krakowa uchwał o wyznaczeniu obszarów, na których obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków,
b) prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska, w tym warunków wydanych decyzji; rozpatrywanie interwencji mieszkańców,
c) wypełnianie kart informacyjnych w zakresie danych o dokumentach objętych publicznie dostępnym wykazem,
d) udostępnianie zainteresowanym informacji o środowisku i jego ochronie z zakresu działania referatu oraz wydawanie decyzji: w sprawie odmowy udostępnienia informacji, w sprawie odmowy bądź wyrażenia zgody na wyłączenie informacji
z udostępnienia,
e) wydawanie opinii cząstkowych w postępowaniach w sprawie ocen oddziaływania na środowisko,
f) wyrażanie opinii w sprawach: zatwierdzenia projektu robót geologicznych, udzielenia koncesji na: wydobywanie kopalin ze złóż; podziemne, bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów; poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny; zatwierdzenia planu ruchu likwidowanego zakładu górniczego; zakresu i sposobu wykonania obowiązków dot. ochrony środowiska oraz obowiązków związanych z likwidacją zakładu górniczego na etapie postępowania o wygaśnięcie lub cofnięcie koncesji, prowadzonego przez organ koncesyjny; zatwierdzania planu ruchu zakładu górniczego lub jego zmiany; likwidacji funduszu likwidacji zakładu górniczego,
g) wydawanie innych opinii dot. ochrony środowiska lub geologii,
h) udział w postępowaniach administracyjnych o wydanie pozwolenia zintegrowanego w zakresie ochrony powierzchni ziemi oraz udział w okresowej analizie wydanych pozwoleń.


Uwagi:

Geolog Powiatowy - Krystyna Śmiłek, tel. 12-616-8895Wstecz