Wydział Kształtowania Środowiska

Referat Organizacyjno-Prawny i Edukacji Ekologicznej
Symbol: WS-01
Adres siedziby: Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12-616-8805
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Jolanta Zając

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Organizacyjno-Prawnego i Edukacji Ekologicznej (WS - 01) należą następujące sprawy:


1) organizacja i koordynacja pracy Wydziału poprzez:
a) opracowywanie projektów wewnętrznych uregulowań odnoszących się do zakresu działania Wydziału,
b) prowadzenie ewidencji i nadzoru nad terminowością realizacji uchwał: Rady Miasta, Rad i Zarządów Dzielnic oraz wniosków i opinii Komisji Rady, zarządzeń, decyzji, poleceń służbowych Prezydenta Miasta Krakowa, a także Dyrektora Magistratu, zgłaszanych skarg i wniosków,
c) prowadzenie ewidencji i nadzoru nad poprawnością i terminowością przygotowywania projektów odpowiedzi na: interpelacje, wnioski radnych, interwencje posłów RP i senatorów RP, korespondencję od Przewodniczącego Rady Miasta a także nadzór nad terminowością realizacji wynikających z nich zobowiązań,
d) prowadzenie ewidencji kart usług/procedur zewnętrznych i instrukcji postępowania/procedur wewnętrznych określających tryb załatwiania spraw należących do kompetencji Wydziału,
e) powiadamianie właściwych merytorycznie referatów o ukazaniu się przepisów dotyczących ich zakresów działania,
f) sporządzanie zbiorczych informacji i zestawień, koordynacja przygotowania odpowiedzi na polecenia, pisma okólne itp.,
g) organizację i zapewnienie prawidłowego obiegu informacji wewnętrznej, w tym właściwego obiegu poczty otrzymywanej i wysyłanej przez Wydział;
2) prowadzenie spraw osobowych pracowników Wydziału (listy obecności, wyjść służbowych, plany urlopów wypoczynkowych, etatyzacja, zakresy czynności, karty badań lekarskich, sporządzania zestawień godzin nadliczbowych);
3) współpraca z Wydziałem Organizacji i Nadzoru w zakresie: wynagrodzeń, nagród kwartalnych, dodatków specjalnych, spraw socjalnych, szkoleń pracowników, delegacji służbowych, naboru na wolne stanowiska urzędnicze;
4) prowadzenie ewidencji majątku trwałego, gospodarowanie składnikami majątkowymi powierzonymi Wydziałowi, w tym monitorowanie stanu ewidencji składników majątkowych oraz wykonywanie innych zadań wynikających z instrukcji gospodarowania składnikami majątkowymi;
5) sporządzanie zamówień na materiały biurowe, wyposażenie biurowe, materiały eksploatacyjne do drukarek komputerowych i kserokopiarek oraz bilety komunikacji miejskiej oraz ich rozdysponowanie dla potrzeb Wydziału;
6) wnioskowanie o zaopatrzenie w stosowną odzież ochronną stanowisk pracy zakwalifikowanych do jej przydziału; prowadzenie kart ewidencyjnych wyposażenia i wnioskowanie o wypłatę ekwiwalentu;
7) prowadzenie i aktualizacja kart użytkowników urządzeń informatycznych i osobistego wyposażenia;
8) prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych, w tym składanie zapotrzebowania na pieczęcie, przekazywanie ich pracownikom oraz prowadzenie ewidencji kasacji pieczęci urzędowych;
9) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w Wydziale;
10) prowadzenie obsługi sekretarsko-kancelaryjno-biurowej;
11) opracowywanie projektów upoważnień, pełnomocnictw Prezydenta Miasta Krakowa we współpracy z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Wydziału, ich ewidencja i aktualizacja;
12) współpraca z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Wydziału przy przygotowywaniu projektów uchwał, zarządzeń itp.;
13) bieżąca pomoc prawna, w szczególności konsultowanie spraw z zakresu zadań realizowanych przez Wydział, procedury administracyjnej i stosunków cywilno? prawnych;
14) konsultowanie projektów decyzji i postanowień pod względem formalno-prawnym, opracowywanie rozstrzygnięć w kwestiach szczególnie skomplikowanych prawnie;
15) koordynacja spraw w zakresie możliwości udostępniania informacji publicznej, informacji o środowisku i ich publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej;
16) koordynacja spraw w zakresie udostępniania informacji publicznej,informacji o środowisku i ich publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej;
17) współpraca w zakresie zajęcia stanowiska co do konieczności wyłączenia jawności z podaniem podstawy prawnej i nazwy podmiotu, na rzecz którego dokonano wyłączenia jawności;
18) koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi; zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji związanych z ich działalnością;
19) koordynacja realizacji działań związanych z Systemem Zarządzania Jakością i Polityką Bezpieczeństwa Informacji; współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta w zakresie przetwarzania danych oraz obsługa aplikacji informatycznej System Ewidencjonowania Zbiorów, Administrowania i Monitorowania SEZAM;
20) koordynacja publikacji na stronach Miejskiej Platformy Internetowej Magiczny Kraków w zakresie zadań realizowanych przez Wydział oraz udzielanie odpowiedzi w Internetowym Dzienniku Zapytań;
21) koordynacja działań w ramach tworzenia programów ochrony środowiska;
22) koordynacja działań w ramach sporządzania co dwa lata raportów z wykonania programów ochrony środowiska;
23) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie we współpracy z właściwymi merytorycznie referatami,
24) prowadzenie Biblioteki Wydziału;Struktura referatu:
Stanowisko Ds. Edukacji Ekologicznej - WS-03


Wstecz