Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Referat Ds. Bezpieczeństwa Publicznego
Symbol: OC-01
Adres siedziby: Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12-616-8917
Faks: 12-616-8794
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Katarzyna Stelmachowska

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu ds. Bezpieczeństwa Publicznego (OC-01) należą sprawy:


1.     Opiniowania i realizacji wniosków inwestycyjnych i bieżących dotyczących przekazywania środków finansowych na rzecz Komendy Miejskiej Policji;


2.   Współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie bezpieczeństwa;


3.   Koordynacji i nadzoru nad realizowanymi programami poprawy bezpieczeństwa;


4.   Organizacji i obsługi posiedzeń kapituły Nagrody Bezpieczny Kraków;


5.   Obsługi kancelaryjno - biurowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;


6.   Prowadzenia postępowań w sprawach wydawania decyzji zezwalających, zakazujących, przerywających bądź odmawiających organizowania imprez masowych;


7.   Kontroli zgodności przebiegu imprez masowych z warunkami określonymi w zezwoleniach;


8.   Przyjmowania zawiadomień o zgromadzeniach zgłaszanych w trybie zwykłym, wydawania decyzji o rozwiązaniu lub o zakazie odbycia zgromadzeń, reprezentowanie organu gminy na zgromadzeniach oraz pełnienia zadań miejskiego centrum zarządzania kryzysowego w zakresie przyjmowania zawiadomień o zgromadzeniach zgłaszanych w trybie uproszczonym w godzinach pracy Urzędu;


9.   Wykonywania zadań wynikających z przepisów o przelotach statków powietrznych nad terenem Gminy Miejskiej Kraków;


10. Koordynacji zadań wynikających z przepisów ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych;


11. Prowadzenia i aktualizacji wykazu terenów uczelni o których mowa w art. 227 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;


12. Nadzoru i finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych;


13. Opiniowania i realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego;


14. Koordynacji spraw dotyczących skarg, wniosków, interpelacji, petycji, zapytań itp.;


15. Obsługi budżetu Wydziału;


16. Prowadzenia obsługi kancelaryjno - biurowej Wydziału;


17. Kadrowe pracowników Wydziału;


18. Bezpieczeństwa i higieny pracy;


19. Związane z dostępem do informacji publicznej oraz przestrzeganiem zapisów ustawy o ochronie danych osobowych i Polityki Bezpieczeństwa Informacji;


20. Związane z dokumentowaniem Systemu Zarządzania Jakością;


21. Prowadzenia gospodarki materiałowej Wydziału, ksiąg inwentarzowych, kartotek osobistego wyposażenia pracowników;


22. Opracowywania projektów zarządzeń i poleceń wewnętrznych Dyrektora Wydziału oraz prowadzenia ich rejestru;


23. Opracowywania projektów procedur wewnętrznych i zewnętrznych określających tryb załatwiania spraw należących do kompetencji Wydziału, kontrola ich wykonania.


Pracownicy Referatu mogą być oddelegowani do pełnienia dyżuru w Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa.Wstecz