Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Referat Organizacyjny
Symbol: KM-06
Adres siedziby: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków
Telefon: 12-616-9473
Faks: 12-616-9366
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Elżbieta Dudra

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Organizacyjnego (KM-06) należą sprawy:
1. Prowadzenia Sekretariatu i obsługi administracyjno - biurowej Wydziału, obsługi podsystemu ? ?Rejestracja i Śledzenie Spraw Urzędu? oraz elektronicznej skrzynki pocztowej Wydziału.
2. Opracowywania wniosków do projektu budżetu Miasta w układzie zadań budżetowych, wprowadzania projektów planów budżetu oraz Karty Mierników i Wskaźników do systemu informatycznego, sporządzania sprawozdań oraz koordynacja i nadzór nad realizacją budżetu Wydziału, według zadań i klasyfikacji budżetowej.
3. Sporządzania harmonogramów dochodów i wydatków, dokonywania korekt oraz nadzór nad realizacją poszczególnych zadań wg harmonogramów, opracowywania prognoz dochodów i wydatków, obsługi aplikacji PF PRO.
4. Koordynowania prac dotyczących monitorowania czasu pracy w systemie zarządzania kosztami zadań dla potrzeb analizy pracy Wydziału.
5. Prowadzenia ewidencji rachunków, faktur i umów, obsługa podsystemów GRU, WYBUD i WPBUD.
6. Zamawiania tablic rejestracyjnych i obsługa aplikacji ETA.
7. Przygotowywania dokumentacji oraz projektów umów dotyczących zlecania wykonania zadań innym podmiotom w tym w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.
8. Opracowywania planów zamówień publicznych Wydziału oraz obsługi aplikacji SOZP.
9. Sporządzania analiz statystycznych w zakresie działania Wydziału.
10. Opracowywania projektów zarządzeń i pism okólnych Prezydenta oraz sporządzania informacji o ich wykonaniu.
11. Opracowywania informacji o realizacji poleceń służbowych Prezydenta i Dyrektora Magistratu.
12. Opracowywania projektów zarządzeń wewnętrznych, poleceń służbowych i pism okólnych Dyrektora Wydziału oraz kontroli ich wykonania.
13. Opracowywania projektów upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta. Prowadzenia i aktualizacji wydziałowego rejestru udzielonych przez Prezydenta Miasta Krakowa upoważnień i pełnomocnictw.
14. Koordynacji przygotowywania projektów kart usług/instrukcji postępowania określających tryb załatwiania spraw należących do kompetencji Wydziału. Prowadzenia rejestru kart usług/instrukcji postępowania Wydziału.
15. Prowadzenia księgi inwentarzowej środków trwałych dla wszystkich lokalizacji Wydziału oraz pozostałych środków dla lokalizacji określonej przez Dyrektora Wydziału lub osobę upoważnioną.
16. Prowadzenia ewidencji sprzętu użyczonego dla realizacji zadań w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracji pojazdów. Przeprowadzenie inwentaryzacji sprzętu użyczonego.
17. Prowadzenia wydziałowego rejestru wniosków, interpelacji oraz postulatów posłów i senatorów dotyczących zadań Wydziału.
18. Przyjmowania i obsługi mieszkańców na wydziałowym stanowisku informacyjno ?podawczym.
19. Prowadzenia biblioteki Wydziału.
20. Sporządzania zamówień na materiały biurowe, wyposażenie - poprzez internetowy system zamówień (ISZ), druki, środki trwałe, sprzęt oraz bilety komunikacji miejskiej. Nadzór nad ich prawidłowym wykorzystaniem.
21. Prowadzenia stanu zatrudnienia Wydziału.
22. Załatwiania bieżących spraw kadrowych i socjalnych pracowników oraz prowadzenia ewidencji kart badań okresowych i terminowości ich wykonywania.
23. Prowadzenia spraw osobowych pracowników Wydziału tj. zakresy czynności, listy obecności, książka wyjść służbowych, rejestracja krajowych wyjazdów służbowych.
24. Prowadzenia książki wyjść prywatnych oraz rejestru godzin nadliczbowych dla pracowników referatu organizacyjnego
25. Sporządzania wniosków o wypłatę stałych i zmiennych składników wynagrodzeń.
26. Przygotowania dokumentacji celem naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze w Wydziale.
27. Prowadzenia wydziałowego rejestru pieczęci urzędowych.
28. Współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. systemu zarządzania jakością wg wymagań normy ISO 9001 oraz ISO 27001, realizacja zadań w tym zakresie.
29. Przygotowywania materiałów i informacji prasowych, współpraca z komórką właściwą ds. kontaktów z mediami.
30. Koordynacji zadań dotyczących weryfikacji i opracowywania danych do publikowania w BIP oraz Miejskiej Platformie Internetowej Magiczny Kraków (MPI), nadzór nad kompletnością informacji i aktualnością danych, dbałość o zapewnienie informacji wizualnej dla stron.
31. Sporządzania projektów upoważnień do przetwarzania danych osobowych do pracy w zbiorach danych zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji, obsługa aplikacji SEZAM. Monitorowanie stosowania Polityki Bezpieczeństwa Informacji.
32. Potwierdzania, przedłużania ważności lub unieważniania profilu zaufanego ePUAP.
33. Prowadzenia działań zmierzających do doskonalenia organizacji pracy Wydziału (zapewnienie sprawnego systemu informacyjnego, racjonalizacji obiegu dokumentów).
34. Prowadzenia postępowań skargowych.Wstecz


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW
Osoba odpowiedzialna:
WITOLD KRUPIARZ, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
Data wytworzenia:
2004-10-20
Data publikacji:
2008-09-29
Data aktualizacji:
2019-01-16