Oddział Obsługi Przedsiębiorcy

Punkt Obsługi Przedsiębiorcy
Symbol: SA-07-1
Adres siedziby: Wielicka 28a, 30-552 Kraków
Faks: 12-616-5620
Starszy Inspektor: Magdalena Piech
Kontakt email:www.bip.krakow.pl/idz
Telefon:12-616-5630

Zakres działania:

W ramach Oddziału Obsługi Przedsiębiorcy (SA-07) funkcjonuje Punkt Obsługi Przedsiębiorcy (SA-07-1) realizujący sprawy:
1) Wspieranie działalności gospodarczej podejmowanej i wykonywanej przez przedsiębiorców, w tym udzielanie informacji:
a) o podstawowych obowiązkach przedsiębiorcy wobec Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy,
b) o rejestracji działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, zmianach w istniejących wpisach, zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej, wykreśleniu z CEIDG, w tym o wypełnianiu odpowiedniego druku zgłoszeniowego do CEIDG,
c) o instrumentach wsparcia finansowego oferowanego przez instytucje i organizacje dla krakowskich przedsiębiorców,
d) o procedurach obowiązujących w Urzędzie Miasta Krakowa w sprawach leżących w sferze zainteresowań przedsiębiorców, w związku z działalnością gospodarczą,
e) o instytucjach organizujących lokalne fundusze finansujące przedsiębiorstwa innowacyjne,
f) o możliwości uzyskania profilu zaufanego ePUAP.
2) Udzielanie informacji w sprawie rejestracji działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne.
3) Udostępnianie Polskiej Klasyfikacji Działalności.
4) Realizacja zadań dotyczących Krajowego Rejestru Sądowego:
a) wydawanie urzędowych formularzy, wniosków umożliwiających rejestrację spółek jawnych,
b) udzielanie informacji o wysokości opłat, sposobie ich uiszczania oraz właściwości miejscowej sądów rejestrowych.
5) Podjęcie we współpracy z krakowskimi uczelniami i krakowskimi szkołami ponadgimnazjalnymi szerokiej akcji promocyjno-informacyjnej dla młodych ludzi, w zakresie możliwości zakładania firm w Krakowie:
a) nawiązywanie kontaktów z władzami krakowskich uczelni i szkół ponadgimnazjalnych,
b) przygotowanie materiałów informacyjnych (prezentacje),
c) uczestnictwo pracowników Punktu Obsługi Przedsiębiorcy w spotkaniach, seminariach i konferencjach organizowanych przez krakowskie uczelnie i szkoły ponadgimnazjalne.
6) Udzielanie informacji o przedsiębiorcach figurujących w:
a) ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Prezydenta Miasta Krakowa,
b) Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
7) Udostępnianie przedsiębiorcom wydawnictw, informatorów związanych z zagadnieniami działalności gospodarczej w kraju i w Unii Europejskiej (we współpracy z Wydziałem Rozwoju Miasta).
8) Zarządzanie i aktualizacja strony internetowej Punktu Obsługi Przedsiębiorcy.
9) Prowadzenie, koordynacja i aktualizacja Wirtualnego Urzędnika.
10) Współpraca z instytucjami uczestniczącymi w procesie rejestracji działalności gospodarczej na podstawie porozumień podpisanych przez Prezydenta Miasta Krakowa i dyrektorów krakowskich oddziałów: Urzędu Statystycznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
11) Współpraca z innymi instytucjami wspierającymi przedsiębiorców na podstawie porozumień Urzędu Miasta Krakowa z tymi instytucjami.
12) Potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP.
13) Użytkowanie podsystemu POGOS.
14) Użytkowanie podsystemu - Rejestracja i Śledzenie Spraw Urzędu.
15) Użytkowanie systemu teleinformatycznego CEIDG.


Uwagi:
Magdalena Piech pełni funkcję koordynatora tel. 12 616 56 30


Wstecz