Oddział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic od I do VII oraz Spraw Wojskowych

Referat Postępowań Meldunkowych
Symbol: SA-02-2
Adres siedziby: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków
Telefon: 12-616-9345
Faks: 12-616-9335
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Alicja Augustynek

Zakres działania:

W ramach Oddziału Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic od I do VII oraz Spraw Wojskowych (SA-02) działała również Referat Postępowań Meldunkowych (SA-02-2 realizujący sprawy:
1) Prowadzenie postępowań administracyjnych:
a) w sprawach zameldowania,
b) w sprawach wymeldowania,
c) w sprawie anulowania czynności zameldowania lub wymeldowania,
d) w sprawie ustalenia charakteru pobytu.
2) Przygotowywanie zawiadomień dla stron i wezwań dla świadków.
3) Przesłuchiwanie stron i świadków oraz sporządzanie protokołów przesłuchania.
4) Przygotowywanie i spedycja korespondencji związanej z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi.
5) Przeprowadzanie rozpraw administracyjnych i przesłuchań:
a) wyznaczenie terminu, przygotowanie i wysyłka wezwań dla stron i świadków,
b) prowadzenie przesłuchań i sporządzanie protokołów z rozpraw.
6) Wyznaczanie terminów i przeprowadzanie oględzin lokalu:
a) przygotowanie i wysyłka zawiadomień o terminie przeprowadzenia dowodu w sprawie oględzin,
b) sporządzanie protokołu z czynności wraz z podpisami osób biorących udział w oględzinach.
7) Występowanie do sądu rodzinnego i nieletnich z wnioskami o wyznaczenie przedstawiciela dla osób nieznanych z miejsca pobytu lub niezdolnych do czynności prawnych:
a) sporządzanie i wysyłka wniosków,
b) udział w wyznaczonych przez sąd rozprawach sądowych,
c) zwracanie się do sądu o doręczenie postanowienia o ustanowieniu kuratora.
8) Przygotowywanie i opracowywanie projektów postanowień i decyzji Administracyjnych.
9) Opracowywanie i przygotowywanie stanowiska w sprawach zażaleń, ponagleń i skarg.
10) Wykonywanie wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z prowadzonymi sprawami, w tym dotyczących prawomocnych i ostatecznych decyzji administracyjnych.
11) Użytkowanie podsystemu ewidencji ludności ELUD i aplikacji informatycznej ŹRÓDŁO.
12) Użytkowanie podsystemu Rejestracja i Śledzenie Spraw Urzędu.


Uwagi:

 

 Wstecz