Wydział Mieszkalnictwa

Referat Inwestycji i Remontów
Symbol: ML-05
Adres siedziby: Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków
Telefon: 12-616-8260
Faks: 12-616-8243
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Jacek Chrobak

Zakres działania:

1. Pozyskiwanie lokali do zasobu mieszkaniowego poprzez:
   - inwestycje mieszkaniowe realizowane przez podmioty, z którymi Gmina Miejska Kraków podejmuje współpracę,
   - nabywanie lokali mieszkalnych na pierwotnym i wtórnym rynku,
   - nabywanie budynków do adaptacji na cele mieszkalne,
   - nabywanie budynków gotowych lub w trakcie realizacji,
   - nabywanie gruntów przeznaczonych pod gminne budownictwo mieszkaniowe.
2. Programowanie zadań w zakresie pozyskiwania mieszkań poprzez:
   - rozpoznawanie zasobów gruntów związanych z realizacją budownictwa mieszkaniowego,
   - współpracę z Wydziałem Skarbu Miasta w sprawach dotyczących pozyskiwania terenów związanych z realizacją budownictwa mieszkaniowego,
3. Przeprowadzanie konsultacji społecznych w zakresie realizowanych przez Wydział inwestycji.
4. Przygotowywanie materiałów i przeprowadzanie postępowań dotyczących pozyskiwania mieszkań lub nieruchomości zabudowanych.
5. Zawieranie umów w zakresie inwestycji mieszkaniowych, których przedmiotem jest nabycie własności i innych praw do nieruchomości, umów najmu lokali mieszkalnych oraz umów, których przedmiotem jest zniesienie współwłasności lokali mieszkalnych poprzez nabycie udziału od pozostałych współwłaścicieli.
6. Monitorowanie przebiegu procesów inwestycyjnych oraz udział w odbiorach pozyskiwanych mieszkań.
7. Rozliczanie inwestycji.
8. Sporządzanie dokumentów wymaganych przy zaewidencjonowaniu środka trwałego pochodzącego z inwestycji.
9. Sporządzanie dokumentów wymaganych przy ustaleniu wartości nabywanego majątku dla celów ewidencyjno-księgowych.
10. Wprowadzanie do właściwego systemu ewidencji analitycznej i syntetycznej gruntów stanowiących własność, współwłasność (z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz innych osób prawnych lub fizycznych) oraz będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa miasta na prawach powiatu pozyskanych w ramach działania Wydziału.
11. Sporządzanie list rankingowych oraz wniosków inwestycyjnych do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz budżetu dla zadań inwestycyjnych Wydziału, sporządzanie analiz oraz wniosków dot. zmian w budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej; realizacja wydatków budżetowych.
12. Sporządzanie harmonogramów realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz wydatków, ich realizacja; dokonywanie korekt na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa.
13. Dysponowanie środkami inwestycyjnymi w granicach kwot określonych w budżecie; sprawdzanie prawidłowości przedkładanych faktur i rachunków, kwalifikowanie ich do wypłaty.
14. Wprowadzanie do właściwego systemu informatycznego zawieranych umów oraz faktur.
15. Wprowadzanie do Systemu Zamówień Publicznych danych związanych z planowaniem oraz z realizacją zamówień publicznych przez Wydział.
16. Sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu mieszkalnictwa.
17. W odniesieniu do inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez Wydział Inwestycji UMK albo jednostki organizacyjne GMK:
   1) opiniowanie list rankingowych oraz wniosków budżetowych,
   2) opiniowanie materiałów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub programu funkcjonalno-użytkowego w tym poprzez udział przedstawiciela Wydziału w komisji przetargowej,
   3) opiniowanie dokumentacji projektowej sporządzonej przez wykonawcę przed jej złożeniem wraz z wnioskiem o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
   4) opiniowanie zmian w dokumentacji projektowej dokonywanych w trakcie realizacji robót budowlanych.
18. Uczestniczenie wspólnie z Zarządem Budynków Komunalnych w wizjach mających na celu ustalenie dalszych działań związanych z pustostanami rzeczywistymi, co do których Zarząd Budynków Komunalnych stwierdził uprzednio brak celowości typowania robót.
19. Uczestniczenie w pracach zespołu, podejmującego decyzje o sposobie zagospodarowania pustostanów, których aktualny stan techniczny, położenie, wielkość lub struktura w znacznym stopniu utrudnia ich zagospodarowanie.
20. Udział w komisjach dotyczących: oceny stanu technicznego lokali i budynków, bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i innych zagrożeń.
21. Udział w wizjach lokalnych związanych z weryfikacją wniosków o pomoc mieszkaniową, koniecznością wyboru najpilniejszych przypadków związanych z zagrożeniem zdrowia lub bezpieczeństwa życia i mienia, oceną postępu robót remontowych przy przedłużaniu umowy przedwstępnej najmu lokalu oraz związanych z postępowaniami w zakresie zamiany praw własności nieruchomości oraz najmu lokali mieszkalnych.
22. Opiniowanie wniosków w sprawie remontów kapitalnych, sprzedaży lub rozbiórek budynków.
23. Sporządzanie opinii w sprawach możliwości i celowości współpracy w zakresie mieszkalnictwa z podmiotami gospodarczymi, fundacjami, stowarzyszeniami, gminami ościennymi i innymi jednostkami organizacyjnymi.
24. Opiniowanie wniosków w sprawie sprzedaży budynków.
25. Współpraca z Zarządem Budynków Komunalnych w zakresie prowadzonych przez niego inwestycji.
26. Współpraca z Zarządem Budynków Komunalnych w sprawach dotyczących zagospodarowania powierzchni wspólnego użytku lub lokali o funkcji innej niż mieszkalna, w tym z przeznaczeniem do adaptacji na cele mieszkalne.
27. Współpraca z Zarządem Budynków Komunalnych w sprawach dotyczących zmiany sposobu użytkowania, przebudowy lokali lub nieruchomości budynkowych.
28. Współpraca z Zarządem Budynków Komunalnych w sprawach dotyczących celowości podejmowania bądź zaniechania remontów budynków, dokonania rozbiórek, podłączenia budynków do sieci: C.O., wody i kanalizacji, likwidacji pieców etc.
29. Współpraca, o której mowa w ust. 26-28, polega w szczególności na opiniowaniu lub uzgadnianiu dokumentacji projektowej, ekspertyz, opinii mikologicznych i analiz opłacalności remontów.
30. Weryfikowanie do adaptacji na cele mieszkalne powierzchni wspólnego użytku lub lokali o funkcji innej niż mieszkalna.
31. Kwalifikowanie lokali do zmiany sposobu użytkowania lub przebudowy.
32. Zlecanie Zarządowi Budynków Komunalnych przejęcia w zarząd pozyskanych budynków lub przejęcia roli wynajmującego w stosunku do pozyskanych lokali mieszkalnych.
33. Prowadzenie spraw związanych z niewłaściwym wykonaniem umów oraz opracowywanie merytorycznego stanowiska dla Zespołu Radców Prawnych reprezentującego Gminę przed sądem.
34. Współpraca z Referatem Wspólnot Mieszkaniowych i Referatem Współwłasności, Nieruchomości Gminnych i Skarbu Państwa w zakresie konsultowania i ustalania z zarządcami kosztów i hierarchii potrzeb remontowych w budynkach z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.
35. Weryfikacja kosztorysów inwestorskich, ofertowych, powykonawczych przedkładanych Gminie przez Zarządców.
36. Zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących technicznych możliwości wykonania adaptacji części wspólnych nieruchomości w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
37. Uczestniczenie w wizjach lokalnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, budynków stanowiących współwłasność w częściach ułamkowych Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa oraz budynków stanowiących współwłasność osób fizycznych i prawnych.Wstecz