Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Referat Praw Jazdy
Symbol: KM-04
Adres siedziby: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków
Telefon: 12-616-9450
Faks: 12-616-9371
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Wojciech Florczyk

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Praw Jazdy (KM-04) należą sprawy:
1. Wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.
2. Wydawania międzynarodowych praw jazdy.
3. Zakładania w systemie "KIEROWCA" profili kandydatów na kierowców.
4. Wydawania zezwoleń do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne.
5. Przyjmowania od kierowców zawiadomień o utracie lub zniszczeniu dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami oraz o zmianie danych i wydawania wtórników tych dokumentów.
6. Dokonywania w prawie jazdy wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub wpisu o szkoleniu okresowym.
7. Wymiany praw jazdy.
8. Współdziałania z innymi organami i instytucjami (Policją, Sądem, Prokuraturą) w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami.
9. Prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu praw jazdy w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
10. Wydawania decyzji o skierowaniu na badanie lekarskie kierujących pojazdami w przypadkach prawem przewidzianych.
11. Wydawania decyzji o skierowaniu na badanie psychologiczne kierujących pojazdami w przypadkach prawem przewidzianych.
12. Wydawania decyzji o skierowaniu kierowców na kontrolny egzamin sprawdzający kwalifikacje w przypadkach prawem przewidzianych.
13. Wydawania profili umożliwiających przystąpienie do egzaminu w razie kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji.
14. Wydawania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem w przypadkach prawem przewidzianych.
15. Wydawania decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem w przypadkach prawem przewidzianych.
16. Wydawania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu oraz decyzji o jej uchyleniu.
17. Wydawania decyzji o uchyleniu decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu po ustaniu przyczyny zatrzymania oraz po utracie statusu dłużnika alimentacyjnego.
18. Przyjmowania do przechowania praw jazdy i pozwoleń do kierowania tramwajem w przypadku:
a) orzeczenia przez sądy środka karnego w postaci zakazu kierowania pojazdami,
b) wydania decyzji o zatrzymaniu uprawnień,
c) wydania decyzji o cofnięciu uprawnień.
19. Realizacja wszystkich czynności związanych z wykonaniem postanowień prokuratora w przedmiocie zatrzymania uprawnień, oraz realizacja wyroków lub orzeczeń w tym zakresie.
20. Wykonywania środków karnych w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, orzeczonych wobec osób nieposiadających uprawnień do kierowania pojazdem oraz cudzoziemców.
21. Wydawania decyzji o przywracaniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym i tramwajem oraz decyzji o zwrocie prawa jazdy po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie lub zatrzymanie.
22. Prowadzenia bazy danych w zakresie zatrzymywania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi i pozwoleń do kierowania tramwajem.
23. Wydawania zaświadczeń na żądanie stron w sprawach należących do kompetencji Referatu.
24. Sprawozdawczości z realizacji na terenie województwa zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami z zakresu działania Referatu.
25. Przygotowania projektów zarządzeń wewnętrznych, poleceń i pism okólnych Dyrektora Wydziału w sprawach dotyczących praw jazdy.
26. Wprowadzania i przetwarzania danych w systemie "KIEROWCA".
27. Użytkowania podsystemu "Rejestracja i Śledzenie Spraw Urzędu".
28. Prowadzenia książki wyjść prywatnych oraz rejestru godzin nadliczbowych dla pracowników Referatu.Wstecz