Wydział Skarbu Miasta

Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa
Symbol: GS-12
Adres siedziby: Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
Telefon: 12-616-9827, 12-616-9896
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Janusz Bubak

Zakres działania:

 1. Zbywanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym;

 2. Zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa pod budownictwo mieszkalne lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych oraz na rzecz dzierżawców;

 3. Sprzedaż nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste osobie fizycznej lub prawnej na rzecz tej osoby;

 4. Nieodpłatne przenoszenie własności garaży wybudowanych ze środków własnych na gruncie Skarbu Państwa na rzecz ich najemców z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste;

 5. Wyodrębnienie lokali mieszkalnych i garaży stanowiących własność Skarbu Państwa do nowo założonych ksiąg wieczystych;

 6. Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa;

 7. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych lub ich części na rzecz właścicieli wyodrębnionych lokali w budynkach usytuowanych na gruncie nie spełniającym wymogów działki budowlanej;

 8. Prowadzenie postępowań zmierzających do zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa, w przypadku ich zbycia przez nabywcę przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia;

 9. Zawieranie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa;

 10. Oddawanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użyczenie;

 11. Przekazywanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w formie darowizny na cele publiczne;

 12. Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa jednostkom samorządu terytorialnego za cenę niższą niż ich wartość rynkowa oraz oddawanie nieruchomości tym jednostkom w użytkowanie wieczyste bez pobierania pierwszej opłaty;

 13. Zamiana nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego oraz pomiędzy Skarbem Państwa a osobami fizycznymi;

 14. Nieodpłatne obciążanie nieruchomości Skarbu Państwa ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz jednostek samorządu terytorialnego;

 15. Obciążanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa prawem użytkowania;

 16. Oddawanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w trwały zarząd na rzecz państwowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej;

 17. Przekazywanie trwałego zarządu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi;

 18. Wyrażanie zgody trwałemu zarządcy na wynajem, wydzierżawienie, użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa;

 19. Prowadzenie postępowań w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach Skarbu Państwa na rzecz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;

 20. Protokolarne wydanie nieruchomości w toku prowadzonych w Referacie spraw, w wykonaniu wydanych decyzji o ustanowieniu prawa trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa;

 21. Zmiana czasokresu prawa użytkowania wieczystego i przedłużanie okresu trwania prawa użytkowania wieczystego;

 22. Zmiana umów użytkowania wieczystego w zakresie celu i sposobu zagospodarowania nieruchomości;

 23. Przedłużanie terminu zabudowy i wyznaczanie dodatkowego terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej;

 24. Naliczanie dodatkowej opłaty za nieterminowe rozpoczęcie lub zakończenie zabudowy gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa;

 25. Rozwiązywanie umów użytkowania i użytkowania wieczystego ustanowionego na gruntach Skarbu Państwa na rzecz osób fizycznych i prawnych w trybie umowy cywilno-prawnej lub przed sądem powszechnym;

 26. Współpraca z Zespołem Radców Prawnych oraz Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie prowadzonych przed sądem postępowań o zasiedzenie nieruchomości Skarbu Państwa;

 27. Znoszenie współwłasności nieruchomości poprzez sprzedaż udziału Skarbu Państwa, spłatę, podział rzeczy wspólnej lub ustanowienie odrębnej własności lokali;

 28. Wskazywanie nieruchomości, które mogą być przeznaczone na wyposażenie państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej na wniosek właściwego ministra, organu założycielskiego lub organu nadzorującego;

 29. Przekazywanie wraz z dokumentacją nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonych na wyposażenie lub doposażenia państwowych osób prawnych lub państwowych jednostek organizacyjnych (art. 52 ugn);

 30. Zawieranie umów dotyczących przeniesienia własności nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa dla potrzeb przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych;

 31. Nabywanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w zamian za należności podatkowe;

 32. Nabywanie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości pozostałej po wywłaszczeniu nie nadającej się do wykorzystania na dotychczasowe cele;

 33. Naliczanie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w związku z prowadzonymi sprawami w Referatu;

 34. Występowanie w imieniu Skarbu Państwa w prowadzonych przez Małopolski Urząd Wojewódzki postępowaniach dotyczących uwłaszczania państwowych osób prawnych;

 35. Zawiadamianie poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercy o zamiarze użycia wywłaszczonej nieruchomości na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości;

 36. Zbywanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz samoistnego posiadacza gruntu w dobrej wierze (osoba fizyczna, prawna), który ten grunt zabudował;

 37. Reprezentowanie interesów Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych toczących się przed właściwymi organami w nadzwyczajnych trybach administracyjnych w sprawach dotyczących oddania nieruchomości w użytkowania wieczyste, oddania w trwały zarząd oraz w sprawach odszkodowań za szkody wynikające z wadliwie wydanych, w tym zakresie, decyzji;

 38. Wykonywanie czynności formalno-prawnych związanych z wykonywaniem ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP;

 39. Prowadzenie spraw związanych z wydaniem oświadczeń woli o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji dotyczących nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i pozostających w trwałym zarządzie państwowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, wydanych w sprawach inwestycji prowadzonych przez trwałego zarządcę;

 40. Współpraca z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach z wniosku szkół wyższych o ustalenie istnienia prawa (art. 189 k.p.c. w związku z art. 182 ustawy o szkolnictwie wyższym) oraz innych postępowaniach sądowych w sprawach prowadzonych przez Referat;

 41. Występowanie o wpisy w księgach wieczystych w sprawach prowadzonych w Referacie;

 42. Występowanie o opinię w sprawie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w związku z prowadzonymi sprawami;

 43. Sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawy, użyczenia, w ramach prowadzonych przez Referat postępowań;

 44. Przygotowywanie wystąpień do Wojewody Małopolskiego o wyrażenie zgody na rozdysponowanie nieruchomości w sprawach dotyczących zakresu działania Referatu (art. 23 ugn);

 45. Opracowywanie sprawozdania z gospodarowania nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa dla Wojewody Małopolskiego (art. 23 ugn);

 46. Zajmowanie stanowisk na wniosek merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta Krakowa, jednostek państwowych, samorządowych i miejskich, w związku z prowadzonymi sprawami;

 47. Przygotowanie informacji w zakresie prowadzonych przez Referat spraw w celu sporządzania okresowych sprawozdań do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresu planowania i realizacji Budżetu;

 48. Udział w oględzinach związanych z postępowaniami sądowymi w zakresie spraw prowadzonych w Referacie;

 49. Współpraca z Zespołem Radców Prawnych odnośnie postępowań dotyczących zasiedzenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zniesienia współwłasności i rozwiązywania umów użytkowania wieczystego, z wniosku szkół wyższych o ustalenie istnienia prawa (art. 189 k.p.c. w związku z art. 182 ustawy o szkolnictwie wyższym) oraz innych sprawach sądowych prowadzonych przez Referat poprzez przygotowywanie stanowisk, wyjaśnień oraz wystąpień o opinię;

 50. Sporządzanie protokołów rokowań;

 51. Zawieranie aktów notarialnych;

 52. Nadzór w zakresie przestrzegania warunków umów zawartych przez Referat.


Wstecz


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SKARBU MIASTA
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ, DYREKTOR WYDZIAŁU -
Osoba publikująca:
KAROLINA MICHENKO
Data wytworzenia:
2004-11-18
Data publikacji:
2008-09-29
Data aktualizacji:
2020-09-17