Wydział Skarbu Miasta

Referat Przetargów i Zamian
Symbol: GS-05
Adres siedziby: Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
Telefon: 12-616-9808, 12-616-9809
Faks: 12-616-9810
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Magdalena Szczepańska

Zakres działania:

 1. Przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów nieograniczonych i rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa -zabudowanych i niezabudowanych, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży oraz udziałów w nieruchomościach. Oddawanie nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych w użytkowanie lub użytkowanie wieczyste w drodze przetargu;

 2. Zbywanie w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa niezbędnych do poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych;

 3. Wskazanie i przekazanie na rzecz Skarbu Państwa, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków na cele ?dyplomatyczne?;

 4. Zamiana nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Kraków a osobami fizycznymi lub prawnymi niezwiązana z realizacją inwestycji strategicznych oraz przyszłych inwestycji programowych;

 5. Wskazywanie nieruchomości zamiennych za nieruchomości wywłaszczone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego pod planowane inwestycje strategiczne i programowe;

 6. Zamiana nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Kraków a innymi jednostkami samorządu terytorialnego lub Skarbem Państwa;

 7. Wskazywanie nieruchomości zamiennych za nieruchomości niezbędne do pozyskania na rzecz Gminy Miejskiej Kraków na cele inwestycji strategicznych; 

 8. Wskazywanie nieruchomości zamiennej za nieruchomość, z której korzystanie w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą;

 9. Ustalanie poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców oraz danych adresowych tych osób w celu powiadomienia o zamiarze użycia nieruchomości na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu w odniesieniu do nieruchomości planowanych do zbycia lub zamiany;

 10. Opracowywanie koncepcji architektonicznych zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa planowanych do zbycia w celu wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy;

 11. Składanie wniosków do Wydziału Architektury i Urbanistyki w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla nieruchomości planowanych do zbycia;

 12. Przygotowywanie propozycji ofert inwestycyjnych (metryk) w celu ich prezentacji na targach nieruchomości krajowych i zagranicznych;

 13. Naliczanie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Kraków ? miasta na prawach powiatu, w związku z prowadzonymi sprawami w Referacie;

 14. Występowanie o opinie w sprawie podziału nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Kraków miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa w związku z prowadzonymi sprawami;

 15. Zajmowanie stanowisk na wniosek merytorycznych Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa i jednostek miejskich w odniesieniu do spraw prowadzonych w Referacie;

 16. Występowanie o wpisy w księgach wieczystych w sprawach dotyczących zakresu działania Referatu;

 17. Zmiana umów użytkowania wieczystego w zakresie celu i sposobu zagospodarowania nieruchomości w odniesieniu do spraw prowadzonych w Referacie;

 18. Współpraca z Zespołem Radców Prawnych w ramach prowadzonych postępowań przez Referat m. in. poprzez przygotowywanie stanowisk, wyjaśnień oraz wystąpień o opinię; 

 19. Sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany oraz sprzedaży, oddania w użytkowanie, użytkowanie wieczyste w drodze przetargu;

 20. Zawieranie aktów notarialnych;

 21. Publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa komunikatów o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia w drodze przetargu oraz ogłoszeń o przetargach;

 22. Zamieszczanie na stronie Internetowego Serwera Danych Przestrzennych i Miejskiego Systemu Danych Przestrzennych (warstwa GS Nieruchomości na sprzedaż ? przetargi) informacji o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i ogłoszonych przetargach oraz ich aktualizacja;

 23. Nadzór w zakresie przestrzegania warunków umów zawartych przez Referat.


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2020-05-29 12:15:05
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-05-28 11:33:55
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-05-27 14:00:49
BEATA PYCH-WALA
 Edycja
2020-05-26 13:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-05-26 08:20:53
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-05-26 08:20:51
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-05-18 11:30:06
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-05-13 10:34:45
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-05-05 10:04:05
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-04-28 13:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja