Wydział Skarbu Miasta

Referat Zbywania Lokali
Symbol: GS-04
Adres siedziby: Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
Telefon: 12-616-9862
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
P.O. Kierownika Referatu: Ewa Kasperczyk

Zakres działania:

 1. Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków; 

 2. Sprzedaż lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków;

 3. Sprzedaż garaży komunalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków;

 4. Sprzedaż zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, wykorzystywanych na realizację świadczeń zdrowotnych, położonych w strefach A, B i C;

 5. Sprzedaż części nieruchomości budynkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków niezbędnych do poprawienia zagospodarowania przyległych lokali mieszkalnych stanowiących odrębną własność;

 6. Oddawanie w użytkowanie wieczyste części udziałów w gruntach przynależnych do lokali powstałych z adaptacji części wspólnych budynków;

 7. Prowadzenie postępowań dotyczących ustalenia zasadności rozpoczęcia sprzedaży lokali usytuowanych w budynkach stanowiących w 100% własność Gminy Miejskiej Kraków;

 8. Naliczanie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Kraków ? miasta na prawach powiatu, w związku z prowadzonymi sprawami w Referacie;

 9. Przygotowywanie aneksów do umów notarialnych zawieranych w ramach czynności Referatu dotyczących sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w przypadku konieczności sprostowania oczywistych omyłek niedotyczących istotnych elementów treści czynności prawnej (essentialia negotii) umowy; 

 10. Wyodrębnianie lokali o przeznaczeniu mieszkalnym i lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków do nowo założonych ksiąg wieczystych;

 11. Aktualizacja bazy danych związanych z zakresem sprzedaży lokali;

 12. Występowanie o opinie i prowadzenie postępowań w sprawie podziału nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w związku z prowadzonymi sprawami.

 13. Występowanie o wpisy w księgach wieczystych w sprawach dotyczących zakresu działania Referatu;

 14. Sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste w ramach prowadzonych przez Referat postępowań;

 15. Współpraca z Zespołem Radców Prawnych w ramach prowadzonych postępowań przez Referat m. in. poprzez przygotowywanie stanowisk, wyjaśnień oraz wystąpień o opinię; 

 16. Sporządzanie protokołów rokowań;

 17. Zawieranie aktów notarialnych;

 18. Nadzór w zakresie przestrzegania warunków umów zawartych przez Referat.


Wstecz