Wydział Skarbu Miasta

Referat Współwłasności, Zasiedzeń, Rozwiązywania Umów Użytkowania Wieczystego i Roszczeń Osób Prawnych
Symbol: GS-03
Adres siedziby: Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
Telefon: 12-616-9839
Faks: 12-616-9833
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Małgorzata Małek-Wątor

Zakres działania:

 1. Uwłaszczanie przedsiębiorstw komunalnych;
 2. Uwłaszczanie spółdzielni, związków spółdzielczych i innych osób prawnych (z wyj. spółdzielni mieszkaniowych);
 3. Uwłaszczanie państwowych instytucji kultury;
 4. Uwłaszczanie Banku Gospodarki Żywnościowej;
 5. Ustanowienie wierzytelności Gminy Miejskiej Kraków z tytułu odpłatnego przeniesienia własności budynków i innych urządzeń oraz lokali oraz zabezpieczanie tej wierzytelności hipoteką;
 6. Ustalanie pierwszej opłaty rocznej w przypadku zbycia przez osoby prawne uwłaszczonej nieruchomości przed upływem 10 lat od daty jej nabycia w drodze uwłaszczenia;
 7. Obciążanie hipoteką nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków;
 8. Prowadzenie postępowań w przedmiocie uregulowania tytułu prawnego Polskiego Związku Działkowców oraz innych Stowarzyszeń Ogrodowych do nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz Skarbu Państwa;
 9. Rozpatrywanie wniosków o zapewnienie gruntów na potrzeby rodzinnych ogrodów działkowych w ramach obowiązku Gminy Miejskiej Kraków tworzenia warunków prawnych, przestrzennych i ekonomicznych dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych;
 10. Prowadzenie postępowań zmierzających do przeprowadzenia likwidacji częściowej lub całkowitej rodzinnego ogrodu działkowego;
 11. Prowadzenie postępowań dotyczących wygaśnięcia prawa użytkowania ustanowionego w trybie decyzji administracyjnej na rzecz Stowarzyszeń Ogrodowych na nieruchomościach Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa;
 12. Prowadzenie postępowań o rozwiązywanie umów użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz osób fizycznych i prawnych na gruntach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków poprzez zawarcie umowy cywilno-prawnej lub poprzez uzyskanie orzeczenia sądu powszechnego w drodze postępowania sądowego;
 13. Znoszenie współwłasności nieruchomości poprzez podział rzeczy wspólnej lub ustanowienie odrębnej własności lokali;
 14. Sprzedaż udziałów w nieruchomościach stanowiących współwłasność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym;
 15. Wyposażanie samorządowych osób prawnych lub samorządowych jednostek organizacyjnych w nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków niezbędne dla ich działalności;
 16. Sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (udziałów), zniesienia współwłasności przez podział i ustanowienie odrębnej własności lokali;
 17. Naliczanie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Kraków ? miasta na prawach powiatu, w związku z prowadzonymi sprawami w Referacie;
 18. Występowanie o opinie w sprawie podziału nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w związku z prowadzonymi sprawami; 
 19. Występowanie o wpisy w księgach wieczystych w sprawach dotyczących zakresu działania Referatu;
 20. Współpraca z Zespołem Radców Prawnych odnośnie postępowań dotyczących zasiedzenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz zniesienia współwłasności i rozwiązywania umów użytkowania wieczystego poprzez przygotowywanie stanowisk, wyjaśnień oraz wystąpień o opinię;
 21. Sporządzanie protokołów rokowań;
 22. Zawieranie aktów notarialnych;
 23. Nadzór w zakresie przestrzegania warunków umów zawartych przez Referat.


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2020-03-26 14:15:19
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-03-06 13:15:05
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-03-03 06:35:13
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-03-02 08:15:05
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-02-28 11:45:05
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2020-02-25 08:38:24
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-02-24 10:30:08
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-02-21 16:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-02-12 11:15:12
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-01-19 12:03:33
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja