Wydział Skarbu Miasta

Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami
Symbol: GS-16
Adres siedziby: Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
Telefon: 12-616-9863, 12-616-9916
Faks: 12-616-9846
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Paulina Kajda

Zakres działania:

 1. Prowadzenie postępowań zmierzających do zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, w przypadku ich zbycia przez nabywcę przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia;

 2. Prowadzenie postępowań dotyczących wydawania oświadczeń wierzyciela o wyrażeniu zgody na wykreślenie hipoteki zabezpieczającej roszczenie Gminy Miejskiej Kraków o zwrot udzielonej przez Gminę Miejską Kraków bonifikaty z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych;

 3. Prowadzenie postępowań w sprawach odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej przez Gminę Miejską Kraków bonifikaty z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych;

 4. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych lub ich części na rzecz właścicieli wyodrębnionych lokali w budynkach usytuowanych na gruncie niespełniającym wymogów działki budowlanej;

 5. Oddawanie w użytkowanie wieczyste gruntów niezabudowanych (dojazdy do garaży), w przypadku uwłaszczeń w trybie art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami;

 6. Regulacja stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków zabudowanych budynkami wielolokalowymi;

 7. Przyjmowanie i weryfikowanie wniosków wspólnoty mieszkaniowej o sprostowanie wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej w oparciu o zbiorczą inwentaryzację architektoniczno ? budowlaną budynku oraz oświadczeń właścicieli wszystkich wyodrębnionych lokali usytuowanych w budynku wspólnoty mieszkaniowej, która występuje z wnioskiem na podstawie uchwały Nr LV/699/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomościach wspólnych (poprzez ich sprostowanie), w których Gmina Miejska Kraków jest właścicielem lokali oraz ponoszenia kosztów tych działań;

 8. Ujednolicanie terminów użytkowania wieczystego ? w sprawach należących do zakresu działania Referatu;

 9. Naliczanie wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w związku z prowadzonymi sprawami;

 10. Występowanie o opinię i prowadzenie postępowania w sprawie podziału nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w związku z prowadzonymi sprawami;

 11. Współpraca z Zespołem Radców Prawnych w ramach prowadzonych postępowań przez Referat m. in. poprzez przygotowywanie stanowisk, wyjaśnień oraz wystąpień o opinię;

 12. Występowanie o wpisy w księgach wieczystych w sprawach dotyczących zakresu działania;

 13. Sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży lub oddania użytkowanie wieczyste, w ramach prowadzonych przez Referat postępowań;

 14. Sporządzanie protokołów rokowań;

 15. Zawieranie aktów notarialnych;

 16. Nadzór w zakresie przestrzegania warunków umów zawartych przez Referat.


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2020-08-03 07:01:08
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-07-14 13:15:05
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-07-13 16:25:46
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-07-13 16:25:38
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-07-06 15:15:06
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-07-02 10:15:06
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-07-01 07:00:42
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-06-04 12:15:07
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-06-01 15:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-06-01 07:03:35
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SKARBU MIASTA
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
Data wytworzenia:
2004-11-18
Data publikacji:
2008-09-29
Data aktualizacji:
2020-08-03