Wydział Finansowy

Referat Księgowości Wydatków
Symbol: FK-01-1
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1725
Faks: 12-616-1311
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Magdalena Adamus

Zakres działania:

Do zadań Referatu Księgowości Wydatków (FK-01-1) należy:
1) prowadzenie ewidencji otrzymanych oraz wydatkowanych środków na zadania własne
oraz zlecone gminy i powiatu, uzgadnianie ww. środków z Wydziałem Budżetu Miasta
oraz bieżąca współpraca z komórkami Urzędu Miasta Krakowa, realizującymi zadania
zlecone Gminy i Powiatu;
2) prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji księgowej w układzie klasyfikacji
budżetowej, budżetu zadaniowego oraz według kategorii zadań, wydatków budżetowych
Urzędu Miasta Krakowa;
3) bieżące księgowanie zadekretowanych dowodów księgowych dotyczących zrealizowanych
wydatków budżetowych w aplikacji informatycznej FK_JB;
4) prowadzenie ewidencji księgowej przekazanych dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne
w klasyfikacji budżetowej i wg kontrahentów dla publicznych i niepublicznych placówek
oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina
Miejska Kraków, samorządowego zakładu budżetowego, instytucji kultury i innych
podmiotów w zgodności z planem finansowym Urzędu Miasta Krakowa;
5) prowadzenie ewidencji księgowej przekazanych dotacji publicznym i niepublicznym
placówkom realizującym zadania pomocy społecznej na podstawie zawieranych umów;
6) prowadzenie ewidencji księgowej wypłaty imiennych dodatków energetycznych
i mieszkaniowych;
7) prowadzenie ewidencji księgowej zobowiązań po zlikwidowanych miejskich jednostkach
organizacyjnych;
8) bieżące pobieranie danych z aplikacji informatycznej PLAN dotyczących planu
finansowego wydatków budżetowych oraz jego zmian, uzgadnianie pobranych danych
wg klasyfikacji budżetowej i zadaniowej oraz wg kategorii zadań;
9) prowadzenie dziennej ewidencji księgowej planu finansowego wydatków budżetowych
oraz jego zmian, wg klasyfikacji budżetowej i zadaniowej oraz wg kategorii zadań;
10) bieżące pobieranie danych z aplikacji informatycznych GRU i WYBUD dotyczących
zaangażowania wydatków budżetowych, uzgodnienie pobranych danych z realizacją
wydatków wg klasyfikacji budżetowej i zadaniowej oraz wg kategorii zadań;
11) prowadzenie dziennej ewidencji księgowej zaangażowania wydatków budżetowych roku
bieżącego oraz ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat
wg klasyfikacji budżetowej, zadaniowej i wydziałów realizujących budżet;
12) bieżące pobieranie danych z aplikacji informatycznej DOCZ dotyczących
zaangażowania dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych, wg klasyfikacji
budżetowej i zadaniowej oraz wg kategorii zadań;
13) bieżące prowadzenie ewidencji księgowej wzajemnych rozliczeń między jednostkami
Gminy Miejskiej Kraków;
14) bieżące księgowanie transakcji z wykorzystaniem mechanizmu Split Payment;
15) nadawanie numerów dziennika na dowodach księgowych, wpinanie chronologicznie
dowodów do segregatorów oraz opisywanie segregatorów zgodnie z uregulowaniami
zewnętrznymi i wewnętrznymi w sprawie wykazu akt i haseł klasyfikacji;
16) sporządzanie rejestrów zakupów dla celów podatku VAT (z wyłączeniem rejestrów
ujmujących faktury związane z realizacją projektów unijnych i inwestycji);
17) sporządzanie rejestru sprzedaży dla celów rozliczenia podatku VAT w zakresie transakcji
zakupu, z tytułu których podatnikiem podatku VAT jest nabywca towarów i usług;
18) sporządzanie informacji cząstkowej Urzędu Miasta Krakowa (oraz jej korekt wraz
z uzasadnieniem) poprzez łączenie danych pochodzących z informacji cząstkowej
sporządzanej w Wydziale Podatków i Opłat oraz rejestrów sprzedaży i zakupów
sporządzonych przez referaty Wydziału Finansowego oraz wprowadzanie łącznej
informacji cząstkowej do aplikacji SOVAT;
19) sporządzanie plików JPK_VAT Urzędu Miasta Krakowa (oraz korekt pliku JPK_VAT)
po uzyskaniu z Wydziału Podatków i Opłat potwierdzenia prawidłowości danych
zawartych w pliku JPK_VAT w zakresie dotyczącym rejestru sprzedaży;
20) ustalanie kwoty zobowiązania podatkowego lub nadwyżki podatku naliczonego nad
należnym wynikających z bieżącej Informacji cząstkowej Urzędu Miasta Krakowa lub jej
korekt;
21) sporządzanie dodatkowych informacji, do których składania obowiązani są podatnicy
podatku VAT;
22) wyliczanie wielkości procentowej pre-współczynnika dla Urzędu Miasta Krakowa;
23) dokonywanie korekt podatku VAT odliczonego za pomocą pre-współczynnika
i współczynnika struktury sprzedaży, w zakresie korekty rocznej oraz korekt wieloletnich
i wykazywaniu ich w Informacji cząstkowej UMK;
24) przygotowywanie wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, a także
wyjaśnień z zakresu stosowania ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów
wydanych na jej podstawie, we współpracy z komórkami organizacyjnymi UMK;
25) prowadzenie ewidencji księgowej kont rozrachunkowych wg kontrahentów
i ich uzgadnianie na koniec okresu sprawozdawczego (miesięcznie oraz rocznie);
26) przeksięgowywanie na zakończenie każdego miesiąca zrealizowanego funduszu
wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwot równych 1/12 otrzymanych środków na zadania
zlecone gminy i powiatu oraz na zadania wynikające z porozumienia;
27) prowadzenie ewidencji księgowej rachunków bankowych w zakresie kart płatniczych;
28) sporządzanie i zapisywanie wydruków zestawienia obrotów i sald, zestawienia
dzienników, dzienników częściowych oraz księgi głównej wg stanu na ostatni dzień
każdego miesiąca:
- cząstkowych z rachunków bankowych w zakresie działania referatu-zgodnie
z obowiązującą w tym zakresie procedurą wewnętrzną Wydziału.
29) sporządzanie sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych w zakresie działania
referatu:
a) Rb-28S - Miesięczne/Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
samorządowej jednostki budżetowej
- cząstkowego z rachunku podstawowego wydatków w zakresie działania referatu
w aplikacji FK_JB
b) Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów
finansowych
- cząstkowych z poszczególnych rachunków w zakresie działania referatu w aplikacji
FK_JB
c) Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych
oraz poręczeń i gwarancji z ewidencji księgowej rachunku wydatków w aplikacji FK_JB
- cząstkowego z rachunku podstawowego wydatków w zakresie działania referatu
w aplikacji FK_JB
d) Rb-ZN - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa
z tytułu wykonywania przez JST zadań zleconych
- cząstkowego (w zakresie KBW) z rachunku podstawowego wydatków w aplikacji Excel
e) Rb-UZ - Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów
dłużnych z ewidencji księgowej z rachunku wydatków
- cząstkowego z rachunku podstawowego wydatków w zakresie działania referatu
w aplikacji Excel
f) Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego ustawami
- jednostkowego Urzędu Miasta Krakowa w aplikacji FK_JB oraz aplikacji ds. obsługi
sprawozdawczości łącznej,
30) miesięczne prowadzenie ewidencji księgowej równowartości zrealizowanych wydatków
budżetowych w zakresie rachunku podstawowego wydatków;
31) sporządzanie miesięcznej informacji z realizacji wydatków w podziale na wydziały
Urzędu Miasta Krakowa, łącznie - instytucji kultury i samorządowego zakładu
budżetowego, w układzie: plan, zaangażowanie, wydatki dla Wydziału Budżetu Miasta;
32) sporządzanie miesięcznej informacji z realizacji budżetu w zakresie prowadzonej
ewidencji wg klasyfikacji budżetowej i zadaniowej w podziale na wydziały Urzędu Miasta
Krakowa dla Wydziału Budżetu Miasta;
33) sporządzanie miesięcznej informacji z realizacji budżetu w zakresie prowadzonej
ewidencji wg klasyfikacji budżetowej i zadaniowej dla wydziałów Urzędu Miasta
Krakowa;
34) sporządzanie miesięcznych raportów zaewidencjonowanych kosztów funkcjonowania
Urzędu Miasta Krakowa - w układzie komórek organizacyjnych i obiektów kosztowych
dla wydziałów Urzędu Miasta Krakowa;
35) sporządzanie zbiorczych sprawozdań do bilansu płatniczego Narodowego Banku
Polskiego w zakresie działania Wydziału;
36) księgowanie rezerw i zobowiązań warunkowych na podstawie wykazu przedkładanego
przez Radców Prawnych;
37) inwentaryzacja kont księgowych na ostatni dzień każdego roku obrotowego w drodze
uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów, potwierdzenia sald środków pieniężnych
na rachunku bankowym oraz w drodze weryfikacji poprzez porównanie danych
księgowych z odpowiednimi dokumentami w zakresie działania referatu;
38) rozliczanie niewykorzystanych środków budżetowych zadań własnych oraz zleconych
na koniec roku i zwracanie ich w obowiązującym terminie do Wydziału Budżetu Miasta;
39) sporządzanie sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie
zmian w funduszu jednostki budżetowej, informacji dodatkowej) oraz załączników
do bilansu:
- cząstkowych z poszczególnych rachunków prowadzonych w referacie
40) sporządzanie arkuszy wyłączeń do skonsolidowanego bilansu zgodnie z zarządzeniem
Prezydenta Miasta Krakowa obowiązującym w tym zakresie;
41) szczegółowe zasady sporządzania i przechowywania sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdania finansowego określa
procedura wewnętrzna Wydziału;
42) weryfikacja zapytań od komorników w sprawie zajęcia wierzytelności w zakresie
działania referatu.Wstecz