Wydział Budżetu Miasta

Referat Zadań Bieżących
Symbol: BM-04
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1256
Faks: 12-616-1517
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Stefania Nalborska

Zakres działania:

1) Przygotowanie materiałów do wstępnego określenia środków na wydatki bieżące komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży oraz jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Kraków.
2) Opracowywanie materiałów do projektu budżetu Miasta w zakresie zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - w układzie klasyfikacji budżetowej i w układzie zadań budżetowych, na podstawie wniosków złożonych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne.
3) Opracowywanie materiałów do wieloletniej prognozy finansowej w zakresie wydatków bieżących.
4) Analizowanie zgłoszonych do projektu budżetu poprawek Komisji, Klubów i Radnych Rady Miasta.
5) Weryfikacja planów finansowych zadań na etapie projektowania i wykonywania budżetu przygotowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne.
6) Opracowywanie planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w oparciu o przyznaną kwotę dotacji oraz plany przygotowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne.
7) Opracowywanie planu finansowego Urzędu Miasta Krakowa.
8) Informowanie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych o kwotach dochodów i wydatków zaplanowanych w projekcie budżetu i uchwalonym budżecie oraz o wprowadzonych w nim zmianach.
9) Analizowanie i opiniowanie wniosków dotyczących zmian w budżecie i planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa.
10) Prowadzenie ewidencji zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie zadań własnych i zleconych w układzie klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym.
11) Współudział w opracowaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, a także analizy materiałów sporządzonych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne. Sporządzanie zestawień i analiz związanych z planowaniem i realizacją wydatków bieżących budżetu.Wstecz


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ TYLEK, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ROMUALDA KNAP
Data wytworzenia:
2004-11-23
Data publikacji:
2008-09-29
Data aktualizacji:
2020-01-15