Wydział Architektury i Urbanistyki

Referat Prawny
Symbol: AU-03
Adres siedziby: Mogilska 41, 31-545 Kraków
Telefon: 12-616-8072
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Tomasz Libera

Zakres działania:

1. Bieżąca obsługa prawna Wydziału.
2. Konsultowanie spraw z zakresu procedury administracyjnej i stosunków cywilnoprawnych w postępowaniach administracyjnych.
3. Konsultowanie projektów decyzji i postanowień pod względem merytorycznym i formalnym, współudział w opracowywaniu rozstrzygnięć.
4. Współpraca z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Wydziału i innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w przygotowaniu stosownych projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w związku z ustawą z dnia 5 lipca 2018r., o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.
5. Współpraca z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Wydziału i innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w szczególnie skomplikowanych merytorycznie i prawnie zagadnieniach związanych z wydawaniem decyzji i załatwianiem spraw.
6. Konsultacja formalna i merytoryczna postępowań prowadzonych w nadzwyczajnych trybach weryfikacji ostatecznych decyzji administracyjnych oraz przygotowywanie wzorów pism i rozstrzygnięć w tych sprawach.
7. Badanie spraw administracyjnych zleconych przez przełożonych.
8. Gromadzenie i analiza orzecznictwa administracyjnego i cywilnego w zakresie związanym z zakresem działania Wydziału.
9. Bieżąca analiza przepisów prawnych dotyczących zagadnień należących do kompetencji Wydziału i sporządzanie pisemnych informacji na temat wprowadzonych zmian w przepisach dla wszystkich pracowników Wydziału.
10. Inicjowanie, wszczynanie i udział w postępowaniach sądowych w sprawach związanych z ustanawianiem kuratorów dla osób nieobecnych oraz w sprawach spadków nieobjętych.
11. Przygotowywanie stanowisk dotyczących skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawach dot. zakresu działania Wydziału.
12. Współpraca z Zespołem Radców Prawnych w Urzędzie Miasta Krakowa
w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi oraz organami wyższej instancji w sprawach dotyczących zakresu działania Wydziału, w szczególności przygotowywanie stanowisk dotyczących pozwów, wezwań do zawarcia próby ugodowej, skarg i sporów kompetencyjnych.
13. Merytoryczna i formalna kontrola dokumentów przygotowywanych w Wydziale w zakresie inicjowania postępowań egzekucyjnych w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym.
14. Merytoryczna konsultacja kart usług/ procedur zewnętrznych i instrukcji postępowania/ procedur wewnętrznych z zakresu działania Wydziału.
15. Opracowywanie ogólnych wytycznych związanych z wydawaniem decyzji
i sposobem załatwiania spraw, projektów poleceń służbowych Dyrektora Wydziału w tym zakresie oraz wzorów rozstrzygnięć w sprawach szczególnie skomplikowanych.
16. Przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników Wydziału w zakresie realizowanych zadań należących do kompetencji Prezydenta Miasta Krakowa.
17. Przygotowywanie odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Wydziału w zakresie zleconym przez przełożonych.
18. Współpraca z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Wydziału w prowadzeniu kwerendy dokumentów w Archiwum Narodowym oraz w sądach powszechnych i administracyjnych w związku z prowadzonymi w Wydziale postępowaniami, jak również w celu inicjowania postępowań w sprawie o ustanowienie kuratorów dla osób nieobecnych oraz w sprawach spadków nieobjętych.
19. Formalno-prawna konsultacja odpowiedzi na interpelacje radnych, wystąpienia poselskie i senatorskie oraz interwencje dotyczące zakresu działania Wydziału.
20. Kontrola wewnętrzna postępowań prowadzonych w Wydziale.
21. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi dotyczące Wydziału, ich ewidencjonowanie i prowadzenie rejestru oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Kontroli Wewnętrznej.
22. Koordynacja przygotowywanych kompleksowych odpowiedzi na zapytania dziennikarskie przekazywane przez Biuro Prasowe.
23. Przygotowywanie i przekazywanie do Wydziału Organizacji i Nadzoru projektów odpowiedzi na interpelacje radnych oraz wystąpienia poselskie i senatorskie dotyczące zakresu działania Wydziału (prowadzenie wewnętrznego rejestru w tym zakresie).
24. Przygotowywanie i przekazywanie do Wydziału Organizacji i Nadzoru stanowisk odnośnie możliwości udostępniania informacji publicznych zawartych w treściach interpelacji radnych oraz w treściach projektów odpowiedzi.
25. Przygotowywanie i przekazywanie do Wydziału Organizacji i Nadzoru projektów odpowiedzi na wnioski Komisji Rady Miasta Krakowa (prowadzenie wewnętrznego rejestru w tym zakresie).
26. Przygotowywanie i przekazywanie do Wydziału Organizacji i Nadzoru odpowiedzi
na interwencje kierowane do Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa (prowadzenie wewnętrznego rejestru w tym zakresie).
27. Redagowanie wprowadzanych zmian w Kartach usług/procedur zewnętrznych i instrukcji postepowania / procedur wewnętrznych Wydziału i współpraca w tym zakresie z Wydziałem Organizacji i Nadzoru.
28. Koordynowanie i ewidencjonowanie odpowiedzi udzielanych na zapytania pochodzące
od Policji, Prokuratury, innych organów ścigania, sądów powszechnych, urzędów skarbowych i komorników oraz innych organów państwa prowadzących postępowania kontrolne i wyjaśniające.Wstecz