Wydział Organizacji i Nadzoru

Referat Płac
Symbol: OR-08
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1423
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Marta Gumulińska

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Płac (OR-08) należy:


1) Obsługa płacowa pracowników UMK i realizacja czynności związanych z naliczeniem i wypłatą miesięcznych oraz dodatkowych wynagrodzeń;
2) Sporządzanie rocznej informacji o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym;
3) Ustalanie wynagrodzenia dla celów emerytalno ? rentowych;
4) Wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń, sporządzanie i przekazywanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych raportów miesięcznych RCA, RSA, RZA, DRA, przekazywanie do Małopolskiego Urzędu Skarbowego miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
5) Sporządzanie podziału kosztów osobowych na wydziały, kosztów utrzymania pracowników UMK obsługujących świadczenia rodzinne i wychowawcze dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków oraz innych zestawień wynikających z odrębnych obowiązków sprawozdawczych;
6) Pełnienie roli Gospodarza systemu Płace;
7) Prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo ? Pożyczkowej;
8) Realizacja czynności związanych z grupowymi ubezpieczeniami na życie pracowników UMK.Wstecz