Wydział Kształtowania Środowiska

Referat Kontroli i Opinii w Zakresie Zieleni
Symbol: WS-09
Adres siedziby: Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12-616-8901
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Maria Sroka

Zakres działania:
Do zakresu działania Referatu Kontroli i Opinii w Zakresie Zieleni (WS-09) należą sprawy dotyczące:

1) wydawania decyzji:
a) umarzających należność z tytułu ustalonej opłaty za przesadzone albo posadzone w zamian drzewa lub krzewy,
b) o uiszczeniu opłaty,
c) o przeliczeniu opłaty w sposób proporcjonalny do liczby drzew lub powierzchni krzewów, które nie zachowały żywotności,
d) o przeliczeniu opłaty, w przypadku niewykonania nasadzeń zastępczych, w sposób proporcjonalny do liczby drzew i krzewów, które nie zostały wykonane zgodnie z zezwoleniem,
e) o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej za: zniszczenie drzewa lub krzewu, za usuwanie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia, za usuwanie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości, za uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa, za usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu, za usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia,
f) o rozłożeniu na raty administracyjnej kary pieniężnej,
g) w sprawie uiszczenia administracyjnej kary pieniężnej,
h) o odroczeniu terminu płatności administracyjnej kary pieniężnej,
i) o umorzeniu administracyjnej kary pieniężnej,
j) o obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych;
2) prowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska, w tym realizacji warunków określonych w wydanych decyzjach; rozpatrywanie interwencji mieszkańców, w tym współpraca ze Strażą Miejską;
3) wydawania opinii do decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony środowiska;
4) wypełniania kart informacyjnych w zakresie danych o dokumentach objętych publicznie dostępnym wykazem;
5) udostępniania zainteresowanym informacji o środowisku i jego ochronie z zakresu działania referatu oraz wydawanie decyzji: w sprawie odmowy udostępnienia informacji, w sprawie odmowy bądź wyrażającej zgodę na wyłączenie informacji z udostępnienia.
Wstecz