Wydział Organizacji i Nadzoru

Oddział Zamówień Publicznych
Symbol: OR-10
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1508
Faks: 12-616-1236
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Oddziału: Anna Szeliga

Zakres działania:

Do zakresu działania Oddziału Zamówień Publicznych (OR-10) należy:


1) Organizacja, koordynacja, prowadzenie oraz nadzór nad postępowaniami o udzielanie zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, w tym rozpatrywanie wnoszonych przez Wykonawców środków ochrony prawnej i udziału w procedurach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą;
2) Wprowadzanie jednolitych zasad udzielania zamówień publicznych w UMK;
3) Reprezentowanie PMK w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą w Urzędzie Zamówień Publicznych;
4) Sporządzanie wstępnych ogłoszeń informacyjnych w oparciu o plany złożone przez wydziały zamawiające;
5) Sporządzanie i przekazywanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznych sprawozdań o zamówieniach udzielonych przez GMK-UMK;
6) Rejestracja i rozsyłanie poleceń służbowych w sprawie powołania komisji przetargowych;
7) Ocena dostawców realizowanych umów;
8) Pełnienie roli Gospodarza aplikacji SOZP.Wstecz