Wydział Podatków i Opłat

Referat Ds. Księgowości Należności Skarbu Państwa i Powiatu
Symbol: PD-02-5
Adres siedziby: Nowohucka 1, 31-580 Kraków
Telefon: 12-616-9724
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Dorota Gilarska

Zakres działania:

1) prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej na podstawie dowodów księgowych w zakresie dochodów Skarbu Państwa:
  a) opłat za udostępnianie danych osobowych,
  b) opłat za wydanie duplikatu karty dużej rodziny i elektronicznej karty dużej rodziny,
  c) opłata za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej,
  d) opłaty za wydanie karty parkingowej,
  e) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
  f) opłaty za użytkowanie,
  g) opłaty za trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa,
  h) wynagrodzenie z tytułu udostępnienia nieruchomości gruntowej,
  i) ustanowienia służebności drogi koniecznej oraz przesyłu,
  j) czynszu dzierżawnego,
  k) bezumownego korzystania,
  l) odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
  m) przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności,
  n) zwrotu odszkodowań,
  o) elaboratu szacunkowego,
  p) zwrotu kosztów zastępstwa sądowego,
  q) rekompensaty z tytułu opóźnienia w zapłacie w transakcjach handlowych,
  r) pozostałych opłat Skarbu Państwa,
  s) kar porządkowych nakładanych przez Straż Miejską Miasta Krakowa;
2) prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej na podstawie dowodów księgowych w zakresie dochodów Powiatu:
  a) opłaty komunikacyjnej,
  b) opłaty za wydanie prawa jazdy,
  c) opłat za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego,
  d) opłaty za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego
  e) opłaty za pośrednictwo przy przewozie rzeczy
  f) opłaty za wydanie zaświadczania na przewozy drogowe na potrzeby własne
  g) opłat za złomowanie tablic rejestracyjnych,
  h) opłat za dzierżawę obwodów łowieckich,
  i) opłat za wpis do rejestru ośrodków szkolenia kierowców, stacji kontroli pojazdów i poświadczenia spełnienia dodatkowych wymagań oraz wpisu do ewidencji instruktorów i wykładowców,,
  j) opłat za zezwolenie na transport drogowy,
  k) kar za niedopełnienie obowiązku zwrotu licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego,
  l) kar za niedopełnienie obowiązku zwrotu certyfikatu kompetencji zawodowych;
3) sporządzanie sprawozdań budżetowych z zakresu działania referatu;
4) zwrot nadpłat;
5) prowadzenie postępowań przedegzekucyjnych (egzekucja miękka, wezwań do zapłaty, upomnień, tytułów wykonawczych);
6) wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji;
7) prowadzenie ewidencji sprzedaży towarów i usług;
8) sporządzanie informacji z zakresu należnego podatku VAT;
9) przygotowanie informacji do zgłoszenia wierzytelności w związku z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi;
10) przekazywanie dochodów.Wstecz