BIP MJO - Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki
DYREKTOR Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Instruktor ds. plastyki i organizacji imprez w Klubie Kultury "Paleta"
 


1. Wymagania formalne

-wykształcenie wyższe odpowiadające zakresowi zadań wykonywanych na stanowisku

-mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć artystycznych

- mile widziane doświadczenie w projektowaniu graficznym plakatów i ulotek


2. Wymagania dodatkowe

-umiejętność prowadzenia warsztatów plastycznych dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych z zakresu: malarstwa, rysunku, ceramiki oraz technik łączonych

-umiejętność przygotowywania graficznych form przekazu typu ulotka, plakat w programie CorelDRAW

-umiejętność redagowania tekstów informacyjnych i promocyjnych

-znajomość języka obcego

-umiejętność pracy w zespole

-umiejętność organizacji pracy

-dyspozycyjność, odpowiedzialność, zaangażowanie

 
3. Zakres obowiązków

- projektowanie plakatów, ulotek

-planowanie i realizacja imprez oraz innych form uczestnictwa w kulturze

- prowadzenie zajęć o profilu artystycznym

-koordynacja działań organizacyjnych Klubu Kultury „Paleta”

- prowadzenie ewidencji uczestników zajęć

-aktualizacja i redakcja strony internetowej oraz profili społecznościowych

- udzielanie informacji o działalności instytucji

-prace biurowe i administracyjne

-obsługa kasy fiskalnej

-archiwizacja dokumentów oraz dokumentacja fotograficzna działań Klubu Kultury "Paleta"

-sprawozdawczość Klubu Kultury "Paleta"

4. Warunki pracy i płacy:

-stabilne warunki zatrudnienia (wynagrodzenie zależne od stażu pracy)

-zatrudnienie na umowę o pracę (1 etat)

 
5. Wymagane dokumenty:

-życiorys (CV)

-list motywacyjny

-kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacjapaleta@dworek.eu do 16.08.2018r. do godz. 16.00.

 
7. Ilość etatów
1 etat

Uwaga: Wymagane dokumenty aplikacyjne, tj. list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji”.

 

Zastrzegamy kontakt z wybranymi osobami

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Klubu Kultury „Paleta”

 
Dyrektor Renata Lisowska

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, 31-221 Kraków, ul. Papiernicza 2.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@dworek.eu

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

8. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki ()