BIP MJO - VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie

Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego im.Adama Mickiewicza w Krakowie,

ul.Wąska 7 31-057 Kraków

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

woźna/woźny

wymiarze 3/4 etatu

 

1. Wymagania formalne

- Wiedza z zakresu podstawowych zagadnień sprzątania, higieny, BHP i p. poż

- Niekaralność

2. Wymagania dodatkowe

-Dyspozycyjność i punktualność

-Pracowitość, sumienność, rzetelność,

-Umiejętność pracy w zespole

3. Zakres obowiązków

- Dozorowanie budynku w czasie zajęć szkolnych

- Dbanie o czystość i porządek w wyznaczonych pomieszczeniach szkolnych

- Sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków i dodatkowych prac zgodnie z

zajmowanym stanowiskiem

4. Warunki pracy i płacy:

- Rodzaj umowy: umowa o pracę

-Wymiar czasu pracy- 3/4 etatu

-Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz Regulaminem Wynagradzania Pracowników Samorządowych w VI LO w Krakowie

- Miejsce pracy- VI Liceum Ogólnokształcące im.Adama Mickiewicza w Krakowie,

ul.Wąska 7

-Rozpoczęcie zatrudnienia: 1 września 2018r.

5. Wymagane dokumenty:

-CV

-Podanie o pracę

-Oświadczenie o niekaralności

-Ksero świadectwa ukończenia szkoły

- Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 922) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Wąska 7; 31–057 Kraków z dopiskiem „Nabór na stanowisko woźna/ woźny w VI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie” w terminie do 26 lipca 2018 r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu do sekretariatu liceum.

Oferty, które wpłyną po w/w terminie lub oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

 

Marta Nowak

w-ce dyrektor

 

Informacja o ilości kandydatów spełniających wymogi formalne:


Informuję, że na ogłoszony nabór oferty przesłało 6 kandydatów. W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż wszyscy kandydaci spełnili wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu.

 

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, przy ul. Wąskiej 7.

Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy oraz telefonicznie.

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie (woźna)