BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Podinspektor w Sekcji Projektów

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych powyżej 6%

 


1. Wymagania formalne:

1) Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych.

2) Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

3) Posiadanie co najmniej dwuletniego stażu pracy w administracji publicznej.

 


2. Wymagania dodatkowe:

1) Posiadanie stażu pracy w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.

2) Znajomość dokumentów składających się na system realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, w szczególności: „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2013-2020”, „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020”, „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020”.

3) Umiejętność skutecznego posługiwania się przepisami prawa w zakresie realizacji projektów Unijnych.

4) Umiejętność praktycznej interpretacji przepisów w ww. zakresach.

5) Umiejętność redagowania pism.

6) Umiejętność analizy dokumentów i projektowanych rozwiązań.

7) Umiejętność klarownego formułowania myśli w mowie i piśmie.

8) Umiejętność logicznego myślenia i wyciągania wniosków.

9) Pożądane cechy osobowości: sprawność organizacyjna, kreatywność, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, empatia, asertywność, wychodzenie z inicjatywą, samodzielność w prezentowaniu możliwych rozwiązań problemów.

10) Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie standardowych aplikacji: Word, Excel, poczta elektroniczna, Internet, systemów służących do aplikowania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków europejskich ERPO, SL2014, SOWA.

 


3. Zakres obowiązków:

Organizowanie działań wynikających z założeń projektu pn. „ Bariery zamieniamy na szanse”, realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie w ramach Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja, w tym:

1) Bieżące zasilanie „Bazy uczestników” oraz „Bazy personelu” w aplikacji SL2014, weryfikacja prawidłowości wprowadzonych danych.

2) Prowadzenie sprawozdawczości i monitoringu za pomocą aplikacji SL2014.

3) Kompletowanie dokumentacji finansowej zgodnie ze składanymi WNP - weryfikacja zgodności zebranej dokumentacji z załącznikiem nr 1 do WNP.

4) Współpraca z GUP w zakresie realizacji działań dotyczących współpracy na rzecz beneficjentów projektu „Bariery zamieniamy na szanse”.

5) Gromadzenie danych merytorycznych do wniosków o płatność.

6) Gromadzenie i analiza danych ilościowych i jakościowych dotyczących wsparcia udzielonego beneficjentom biorącym udział w projekcie.

7) Współpraca z podwykonawcami realizującymi usługi na rzecz projektu.

8) Przygotowywanie zestawień i pism na podpis kierownika.

9) Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych w ramach zajmowanego stanowiska, w tym w szczególności związanych z realizacją projektu.

 


4. Warunki pracy i płacy:

Praca na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu.

Wynagrodzenie zasadnicze: od 2800,00 złotych do 3300,00 złotych, inne dodatki – zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników MOPS w Krakowie.

Możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej.

 


5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny, CV,

2) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

3) kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

4) oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko - Podinspektor w Sekcji Projektów”,

7) opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS”.

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 27 lipca 2018 roku. Koperta powinna zawierać adnotację „Podinspektor w Sekcji Projektów”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.


7. Ilość etatów:
    1 etat

 

 

Z up. Dyrektora

Z-ca Dyrektora

Jolanta Chrzanowska

 

 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Józefińskiej 14, 30-529 Kraków, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub/oraz włączenia do bazy danych osób ubiegających się o zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podst. Kodeksu pracy oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracownika.

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale nie dłużej niż 1 rok licząc od 1 stycznia roku następującego po dniu przesłania aplikacji, z zastrzeżeniem pkt 5.

5. W przypadku przesłania aplikacji na ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzędnicze Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

6. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie:

1) dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);

2) sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO);

3) usunięcia Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO);

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonywano na podstawie złożonej zgody do momentu wycofania zgody.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22 1 Kodeksu pracy oraz w § 1 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracownika jest wymogiem ustawowym.

10. Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków lub iod@mops.krakow.pl.

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Sekcji Projektów)