BIP MJO - Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego

Załącznik nr 3

do Procedury naboru pracowników

na wolne stanowiska urzędnicze

w MDK w Krakowie

 

 

 

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego, ul. Beskidzka 30

30-619 Kraków

 

p o s z u k u j e

 

kandydata na stanowisko: Główny księgowy - etat

 

 

Wymagane kwalifikacje:

• wyższe ekonomiczne oraz minimum 3 letni staż pracy na takim samym stanowisku lub podobnym,

• średnie ekonomiczne oraz minimum 5 letni staż pracy na takim samym stanowisku lub podobnym.

Dodatkowo punktowane kryteria:

• doświadczenie w pracy w księgowości w placówkach wychowania pozaszkolnego,

• doświadczenie w pracy z programami:

Zintegrowany System Zarządzania Oświata moduł finanse

program SOVAT

program JST ( sprawozdania )

 

Umiejętności:

 

• j.w.

• znajomość przepisów oświatowych, finansowych i rachunkowych.

 

Cechy osobowości:

• sumienność i dokładność

• dobra organizacja pracy

• otwartość na nowe wyzwania

• umiejętność pracy w zespole

 

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzający wykształcenie, kserokopie świadectw pracy, inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz wypełniony kwestionariusz personalny (załącznik nr 4) prosimy:

przesłać na adres placówki z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego”,

lub złożyć osobiście do sekretariatu MDK w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 sierpnia 2018 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu);

Aplikacje, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kwestionariusz personalny 

 

 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego, ul. Beskidzka 30 30-619 Kraków

Pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy oraz kwestionariusz personalny kandydata otrzymają Państwo pod wskazanym wyżej adresem

 

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.mdkgal.edu.pl

 

Do składanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. o ochronie danych osobowych, oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r.

Nr 902, z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.)

 

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego - główny księgowy