BIP MJO - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
DYREKTOR PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
STANOWISKO ADMINISTRACYJNE - SPECJALISTA 0,75 etatu
 


1. Wymagania formalne
a. Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych (Ustawa z 2016 roku, poz.902 oraz  z 2017 roku poz. 60 i 1930 o pracownikach samorządowych).

b. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

c. Pełna zdolność do czynności prawnych.

d. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

e. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.

f. Wykształcenie min. średnie.


2. Wymagania dodatkowe
a. Znajomość przepisów: znajomość ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzeń oświatowych.

b. Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji.

c. Umiejętność współpracy i oceniania wielu zdarzeń w jednym czasie.

d. Dyspozycyjność.

e. Sprawność w zakresie planowania pracy.

f. Biegła znajomość obsługi komputera, MS Office, doświadczenie w pracy z wykorzystaniem  narzędzi informatycznych, umiejętność tworzenia kwestionariuszy ewoluacyjnych on-line.

g. Znajomość statystyki.

h.Operatywność i komunikatywność.

i. Udział w projektachm organizowaniu szkoleń.

 

 

3. Zakres obowiązków
a. Koordynowanie obiegu dokumentów związanych z realizacją zadań, sprawdzanie poprawności dokumentów, odpowiedzialność formalna.

b. Współpraca z zespołem koordynatorów i nauczycieli.

c. Obsługa spotkań oraz szkoleń - drukowanie i dostarczanie materiałów szkoleniowych, odbiór i przygotowanie pakietów szkoleniowych.

d. Zakup materiałów biurowych związanych z realizacją zadań.

e. Tworzenie harmonogramów  szkoleń, monitorowanie ich prawidłowego przebiegu, organizacja szkoleń od strony formalnej.

f.  Prowadzenie zbioru dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia szkoleń: listy obecności, arkusze ankiet, harmonogramy, dokumentacja merytoryczna szkoleń przekazywana po każdej  realizacji przez osoby wspierające szkoły, koordynatorów sieci oraz ekspertów zewnętrznych.

g. Kontakt pomiędzy personelem a beneficjentami.

h. Prowadzenie bazy uczestników.

i. Opracowywanie wyników ewaluacji prowadzonych działań.

j. Archiwizacja dokumentów.

k. Prowadzenie księgi pocztowej, nadawanie i odbieranie korespondencji bezpośrednio związanej z realizacją zadań.

l. Nadzór nad zgodnym z ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzaniem danych osobowych.

ł. Inne z godne z potrzebami.

 

4. Warunki pracy i płacy:
a. Wymiar czasu pracy: 0,75 etetu.

b. Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny, następnie na czas nieokreślony.

c. Płaca zasadnicza: wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku , poz. 936 oraz Regulaminem Wynagradzania Pracowników Administracji i Obsługi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Krakowie.

 

5. Wymagane dokumenty:
a. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

b. CV i list motywacyjny.

c. Dokumenty poświadczające wykształcenia, kursy, szkolenia (kserokopia).

d. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia).

e. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie  danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych na potrzeby związane z naborem.

f. Informacja z Krajowego  Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Poradni w godzinach od. 8.00 do 13.00 do dnia 31 lipca 2018 roku lub przesłać pocztą na adres Poradni:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2

ul. Siewna 23D

31-231 Kraków


7. Ilość etatów
0,75 etatu (30 godzin  tygodniowo).

Dyrektor.Elwira Zadęcka

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 ()

 

Osoba odpowiedzialna:
MGR ELWIRA ZADĘCKA
Osoba publikująca:
TERESA KALINKA
Data wytworzenia:
2018-07-12
Data publikacji:
2018-07-12
Data aktualizacji:
2018-07-12
 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-07-12 14:32:34
TERESA KALINKA
 Publikacja