BIP MJO - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

STARSZY REFERENT DS. PRAWNYCH

(W SEKCJI PRAWNEJ)

 

1. Wymagania formalne:

• wykształcenie wyższe – magister prawa,

• bardzo dobra znajomość przepisów prawa cywilnego, prawa kultury, własności intelektualnej, pracy, ochrony danych osobowych, administracyjnego, zamówień publicznych,

• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – co najmniej 3 lata,

• doświadczenie w przygotowywaniu umów cywilnoprawnych (umów o dzieło, w tym umów przenoszących prawa autorskie, umów zlecenia itp.) – co najmniej 2 lata,

• bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MsOffice) oraz łatwość nauki obsługi nowych systemów/programów komputerowych; obsługa urządzeń biurowych,

• bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, skrupulatność i systematyczność, dyskrecja,

• bardzo dobra komunikatywność, pełna swoboda formułowania wypowiedzi ustnych oraz pisemnych,

• nastawienie na kompleksowe załatwianie spraw,

• wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole,

• umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.

2. Wymagania dodatkowe (nieobligatoryjne):

• wiedza o funkcjonowaniu instytucji kultury w Krakowie,

• dobra znajomość języka angielskiego.

3. Zakres obowiązków:

• przygotowywanie projektów umów do recenzji i zatwierdzenia radcy prawnego, wprowadzanie ich do elektronicznego obiegu umów funkcjonującego w Muzeum oraz współpraca w tym zakresie z innymi pracownikami Muzeum,

• udzielanie konsultacji i porad prawnych dotyczących realizacji zadań wykonywanych przez innych pracowników Muzeum – zwłaszcza w zakresie przepisów prawa autorskiego, prawa ochrony danych osobowych, prawa cywilnego (własności i zobowiązań), prawa pracy,

• przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych oraz ich weryfikowanie i aktualizacja pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami,

• przygotowywanie projektów pism wychodzących na zewnątrz w sprawach dotyczących zadań realizowanych przez Muzeum,

• współpraca z radcami prawnymi,

• reprezentowanie Muzeum w zakresie udzielonych odrębnie pełnomocnictw i upoważnień.

4. Warunki pracy i płacy:

• rodzaj umowy – umowa o pracę

• wymiar czasu pracy – pełny etat

• miejsce pracy – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 31-154 Kraków, Galeria Krakowska, ul. Pawia 5

• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem (równoważny system czasu pracy)

5. Oferujemy:

• ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury

• stabilne zatrudnienie

• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego

• pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych

• możliwość rozwoju zawodowego

6. Wymagane dokumenty:

• CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

• list motywacyjny

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: praca@mhk.pl lub złożyć w sekretariacie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Galeria Krakowska,

ul. Pawia 5 (wejście nr 5 II piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.10.2018 r. z adnotacją:

 

„Oferta na stanowisko: Starszy referent ds. prawnych”.

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK - www.mhk.pl

 

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

8. Ilość etatów - 1

Dyrektor Michał Niezabitowski

 

Osoby przesyłające swoje dokumenty aplikacyjne w związku z naborem na stanowisko starszy referent ds. prawnych prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz umieszczenie w aplikacji rekrutacyjnej (CV) poniższego oświadczenia, bez którego aplikacja nie będzie mogła być rozpoznana.

 

 

Klauzula informacyjna

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO pragniemy poinformować, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie (31-011), ul. Rynek Główny 35.

Dane kontaktowe Administratora są następujące:

adres do korespondencji: ul. Pawia 5, wejście nr 5, II piętro, 31-154 Kraków,

e-mail: dyrekcja@mhk.pl

nr tel.: 12 619-23-02

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych są następujące:

e-mail: iod@mhk.pl

nr tel. komórkowego: +48 609-799-666,

nr tel. stacjonarnego: 12 619-24-02.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowisko pracy starszy referent ds. prawnych, a za wyraźną Pani/Pana zgodą dodatkowo w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa na takie same lub podobne stanowiska pracy. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22¹ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych są: pracownicy działu kadr Administratora, Komisja Rekrutacyjna, kadra kierownicza Administratora decydująca o zatrudnieniu.

5. Dane osobowe zawarte w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych przechowywane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko starszy referent ds. prawnych, a w przypadku, jeżeli Pani/Pan wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych na takie same lub podobne stanowiska pracy – do czasu ich zakończenia, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z inspektorem ochrony danych Administratora, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt. 2 powyżej.

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

8. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych związanych z procesem rekrutacji do państwa trzeciego.

9. Zgodnie z treścią art. 221 § 1 k.p. pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 k.p., jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji oraz do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia.

10. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych, niewskazanych w art. 22 ¹ § 1 k.p., jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji. Nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. W przypadku jednak, jeżeli dane takie zostaną przez Panią/Pana umieszczone w dokumentach aplikacyjnych, a dokumenty te nie będą zawierały Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie, dokumenty te nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz będą usuwane.

11.Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

 

 

Ja niżej podpisany ………………………………., oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, umieszczoną w ogłoszeniu Muzeum o wolnym miejscu pracy na stanowisku starszy referent ds. prawnych i akceptuję jej treść.

Jednocześnie:

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niewskazanych w art.22¹ §1 k.p., a umieszczonych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z rekrutacją na stanowisko starszy referent ds. prawnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych, w tym zgodnie z RODO1.

 

 

______________________________________

data i podpis (imię i nazwisko) kandydata

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z przyszłą rekrutacją prowadzoną przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie na takie same lub podobne stanowiska pracy2.

 

 

______________________________________

data i podpis (imię i nazwisko) kandydata

1 – dokumenty aplikacyjne zawierające dane niewskazane w art. 221 k.p., do których należy m.in. lub adres e-mail lub telefon nie są obowiązkowe, ale brak podania tych danych uniemożliwi skontaktowanie się z kandydatem

2 – zgoda fakultatywna - w przypadku jej nie wyrażenia proszę pozostawić bez podpisu.

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Muzeum Historyczne Miasta Krakowa