BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 30 W KRAKOWIE
UL. KONFEDERACKA 12, TEL/FAX 12-266-36-58; sp30@interia.pl
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
STARSZY REFERENT DS. KADR

Nabór ma charakter dwuetapowy.

I etap - polega na sprawdzeniu wymagań na podstawie nadesłanych aplikacji wraz z niezbędnymi załącznikami oraz ich merytorycznej analizie.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach 1 etapu rekrutacji.

II etap - rozmowa kwalifikacyjna.


1. Wymagania formalne

KANDYDAT NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. KADROWYCH:

1) posiada obywatelstwo polskie,

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

4) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,

5) posiada wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 2 letni staż pracy lub posiada wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 5 letni staż pracy

 2. Wymagania dodatkowe

1) doświadczenie w prowadzeniu spraw kadrowych w jednostkach oświatowych,

2) znajomość przepisów z zakresu prawa pracy- Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ubezpieczeń społecznych,

3) biegła znajomość pakietu biurowego MS Office,

4) biegła znajomość programów kadrowych -ZSZO , programu SIO i programu sprawozdawczego GUS,

5) znajomość ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

6) dokładność i rzetelność, odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy,

7) samodzielność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

 3. Zakres obowiązków

1) prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej pracowników zgodnie ze stosownymi przepisami - Kodeks Pracy i Karta Nauczyciela,

2) obsługa programu Kadry w ZSZO

3) sporządzanie sprawozdań statystycznych dla celów GUS,

4) przygotowywanie, weryfikację i wprowadzanie danych do SIO,

5) przygotowanie umów dla nauczycieli i pracowników,

6) przygotowanie świadectw pracy i dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy,

7) prowadzenie akt personalnych wszystkich pracowników,

8) prowadzenie i ustalanie urlopów pracowników placówki,

9) sporządzanie dokumentacji związanej z przejściem pracowników na rentę lub emeryturę,

10) wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika.

11) Przygotowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli.
4. Warunki pracy i płacy:

- umowa na okres próbny

- w perspektywie umowa na czas nieokreślony

- wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1786 z późń. zm.) oraz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30.
5. Wymagane dokumenty:

1) CV i list motywacyjny z opisem przebiegu pracy zawodowej,

2) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia (dyplomy, świadectwa, certyfikaty),

3) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

4) oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku starszy referent ds. kadr,

5) oświadczenie o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997

roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późniejszymi zmianami).

 

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

1) Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko starszy referent ds. kadr" należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Krakowie do dnia 20 lipca 2018 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 lub wysłać pocztą na adres:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30, ul. Konfederacka 12, 30-306 Kraków

2) Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

3) Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego.

4) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl).
7. Ilość etatów
zatrudnienie w wymiarze 0,5 etatu - planowane od 1 sierpnia 2018 r.


Dyrektor Szkoły Podstawowej z OI nr 30 w Krakowie mgr Jacek Szarek

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30