BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
SAMODZIELNEGO REFERENTA D/S ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZYCH
od dnia 03.09.2018 r.
/0,75 - umowa o pracę/
 


1. Wymagania formalne

1) Spełnienie wymagań określonych w ustawie o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. 2016r. poz.902 ).

2) Wymagania kwalifikacyjne zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. nr 50 poz. 398 z późn. zm.):

- wykształcenie wyższe i 2-letni staż pracy na podobnym stanowisku lub wykształcenie średnie

  i 4-letni staż pracy na podobnym stanowisku,

- pełna zdolność do czynności prawnych i publicznych.

 
2. Wymagania dodatkowe

1) Znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o finansach publicznych, prawa oświatowego, prawa budowlanego oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

2) Biegła znajomość przepisów kadrowych, kodeksu pracy, ustawy – Karta Nauczyciela.

3) Znajomość i obsługa: Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (ZSZO – moduł kadry, majątek), GUS.

4) Biegła obsługa programów komputerowych (pakiet Microsoft Office).

5) Kultura osobista i umiejętność reprezentowania placówki w kontaktach z instytucjami.

6) Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej,

    umiejętność analitycznego myślenia.

7) Skrupulatność, dokładność, terminowe wykonywanie prac.

 
3. Zakres obowiązków

1) Planowanie i realizacja potrzeb szkoły w zakresie zapewnienia środków prawidłowego jej funkcjonowania zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych (w tym prowadzenie dokumentacji):

- zaopatrzenie szkoły w pomoce naukowe, materiały kancelaryjne i biurowe, środki czystości itp.,

- prowadzenie pełnej dokumentacji prac remontowych, naprawczych, inwestycyjnych i nadzór nad ich prawidłowym wykonaniem,

- prowadzenie książki obiektu: przeglądy techniczne budynku.

2) Sprawowanie nadzoru nad pracą pracowników obsługi.

3) Prowadzenie pełnej dokumentacji majątku w programie ZSZO.

4) Sprawowanie nadzoru na stanem bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacja zabezpieczenia i ochrony mienia szkoły.

5) Merytoryczna kontrola dokumentów przekazywanych do księgowości.

6) Sporządzanie sprawozdań dotyczących inwestycji, remontów, aktualizowanie danych w ZSZO oraz wykonywanie innych sprawozdań, opracowań, zestawień wg potrzeb.

7) Prowadzenie zgodnie z przepisami spraw kadrowych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

8) Przygotowywanie umów o pracę, zakresów obowiązków, świadectw pracy.

9) Przygotowywanie dokumentów emerytalnych.

10) Przygotowywanie dokumentów związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

11) Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów i innych nieobecności.

12) prowadzenie dokumentacji kadrowej w ZSZO.

13) wykorzystywanie i obsługa w codziennej praktyce programów komputerowych i sprawozdań elektronicznych z zakresu ZSZO, GUS.

14) prowadzenie akt osobowych i archiwizacja.

15) inne obowiązki - do uzgodnienia z dyrektorem.

 
4. Warunki pracy i płacy:

1) Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku (Dz. U. 2014 r. poz. 1786 z późn. zm.) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania obowiązującym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie.

2) Miejsce pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie, ul. Złoty Róg 30.

3) Zatrudnienie na okres próbny 3 miesięcy w wymiarze 0,75 etatu, z możliwością zawarcia umowy na czas określony w wymiarze 1 etatu, a następnie na czas nieokreślony, podległość służbowa Dyrektorowi ZSO nr 7.

 
5. Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny i CV.

2) Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kopie).

3) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy (kopie).

4) Zaświadczenie o niekaralności (informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

5) Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych.

6) Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z poźń. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie, ul. Złoty Róg 30, 30-095 Kraków z dopiskiem:

"NABÓR NA STANOWISKO - samodzielny referent ds. administracyjno-gospodarczych" w terminie do dnia 31.08.2018 r. do godz.14.00. Decyduje data wpływu do sekretariatu ZSO nr 7.

 

Oferty, które wpłyną po w/w terminie lub oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania, którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na wskazany w dokumentacji adres e-mail lub telefonicznie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

 
7. Ilość etatów

0,75 etatu

Dyrektor

 

Lidia Kapała

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ()

 

Osoba odpowiedzialna:
MGR LIDIA KAPAŁA
Osoba publikująca:
RYSZARD BIESIADA
Data wytworzenia:
2018-07-06
Data publikacji:
2018-07-06
Data aktualizacji:
2018-08-29