BIP Archiwalny - A_ZSO12 (data archiwizacji: 2019-10-04, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XVIII/362/19 Rady Miasta Krakowa)

DYREKTOR

 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Krakowie

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

samodzielny referent ds.płac

 

 

1. Wymagania formalne

1. Wykształcenie minimum średnie,ekonomiczne lub wyższe, staż pracy na podobnym stanowisku co najmniej 2 lata

2. Znajomość Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dz.U. nr 157 z dn.24.09.2009r. poz.1240 z późn.zm.), oraz ustawy o rachunkowości (Dz.U.Nr 121 z 29.09.1994r.z późn.zm.)

3. Biegła znajomość obsługi komputera i programów biurowych oraz znajomość obsługi programu Płatnik.

4. Biegła znajomość Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (Płace, Kadry)

 

2. Zakres obowiązków

1. Prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu wynagrodzeń, zasiłków, rozliczeń z ZUS i US wraz ze sporządzaniem list płac

2 .Sporzdzanie sprawozdań w zakresie spraw płacowych (ZSZO, SIO, GUS i innych)

3. Obsługa programu Płatnik w zakresie dokumentów rozliczeniowych.

4  Wykonywanie innych prac w dziale ksiegowości.

 

3. Warunki pracy i płacy:

1. Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu

2. Miejsce pracy : Kraków, ul.telimeny 9

3. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 15.05.2018 (Dz.U.2018 poz.936) + 20% premii regulowanej + dodatek za wysługę lat od 5%.

4. Umowa na czas określony z mozliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

 

 

4. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny i CV

2. Dokument poświadczający wykształcenie

3. Dokumenty powiadczajace wczeniejsze zatrudnienie

4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Krakowie, ul. Telimeny 9; 30 – 838 Kraków z dopiskiem „Nabór-samodzielny refernt ds. płac" w terminie do 17.08.2018 r. do godz. 15.00. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Postępowanie naboru obejmuje analizę wszystkich dokumentów oraz rozmowy z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Kontakt telefoniczny: 12 658 50 70, 12 657 54 22.

 

6.Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - zwanego dalej RODO informujemy

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Krakowie, ul. Telimeny 9, 30-838 Kraków

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim;

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;

5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;

7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 

7.Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Dyrektor Agnieszka Cholewa

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ()