BIP MJO - Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida
DYREKTOR Ośrodka Kultury im. C.K.Norwida
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
specjalista ds. kadrowych
 

 

1. Nazwa i adres organizatora
Ośrodek Kultury im. C.K.Norwida

os. Górali 5

31-959 Kraków

tel. + 48/012 644 27 65

email: sekretariat@okn.edu.pl
2. Przedmiot naboru
1. stanowisko: specjalista ds. kadrowych

2. zatrudnienie w wymiarze 1 etatu - planowane od 1 sierpnia 2018

3. umowa na okres próbny

4. w perspektywie umowa na czas nieokreślony

5. wynagrodzenie zasadnicze 3 tys. zł brutto + stażowe

3. Procedura naboru
Nabór ma charakter dwuetapowy.

I etap - polega na sprawdzeniu wymagań na podstawie nadesłanych aplikacji wraz z niezbędnymi załącznikami.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach 1 etapu rekrutacji.

II etap - rozmowa kwalifikacyjna oraz ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji.

4. Wymagania

- wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne, zasoby ludzkie

- doświadczenie w zakresie prowadzenia kadr

- obsługa modułu kadrowo-płacowego w Comarch Optima

- dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, internet)

- bardzo dobre umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, wysoka kultura osobista

- staranność, punktualność

5. Wymagane dokumenty:
1. CV + list motywacyjny

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji z godnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
6. Zakres obowiązków

- prowadzenie całosci spraw kadrowych, w tym wprowadzanie danych do modułu kadrowo-płacowego Comarch Optima
7. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów.

1. Termin: do dnia 20.07.2018 do godz. 16.00

2. Miejsce: Ośrodek Kultury im. C.K.Norwida. os. Górali 5, 31-959 Kraków

3. Sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie z adnotacją: "Oferta na stanowisko Specjalista ds. kadrowych" lub drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@okn.edu.pl

4. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

8. Informacje dodatkowe

1. Aplikacje które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

2. Informacja o wynikach będzie ogłoszona na stronie BIP OKN zatem odpowiedzi negatywne nie będą udzielane.

3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

5. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.


Dyrektor Anna Wiszniewska

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida ()