BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków

(adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

 

Specjalista ds. remontów i modernizacji w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat

(Nr ref. 18-ZZM-2018)

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki budownictwo, architektura, architektura i urbanistyka lub pokrewne;

c) Staż pracy min. 4 lata, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa, architektury lub architektury i urbanistyki (udokumentowane doświadczenie w pracy)

d) Dobra znajomość oprogramowania CAD;

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Posiadanie uprawnień budowlanych niezbędnych do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, posiadanie uprawnień branżowych– uprawnienia do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej lub inżynieryjnej mostowej/drogowej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

b) przynależność do izby inżynierów budownictwa, izby architektów;

c) Uprawnienia do kosztorysowania oraz praktyczna umiejętność kosztorysowania udokumentowane stosownymi kursami lub certyfikatami;

c) czynne prawo jazdy kat. B;

d) znajomość procedur administracyjnych i zagadnień prawnych związanych z realizacją inwestycji i pracą urzędnika samorządowego – przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie przyrody, o drogach publicznych, o dostępie do informacji publicznej, Prawo Budowlane, Prawo zamówień publicznych, , Prawo o ruchu drogowym, Prawo ochrony środowiska,

e) znajomość normalizacji w zakresie projektowania i wykonywania konstrukcji budowlanych oraz projektowania i wykonywania realizacji z zakresu branży drogowej

f) znajomość zasad projektowania i realizacji budżetu zadaniowego

g) wiedza z zakresu: rachunkowości, finansów, zamówień publicznych, administracji publicznej, znajomość problematyki zamówień publicznych oraz finansów publicznych, prawa budowlanego - przebiegu procesu inwestycyjnego,

h) umiejętność analizy dokumentacji geodezyjnej, urbanistycznej, architektoniczno-budowlanej, geologicznej;

i) znajomość statutu ZZM w Krakowie oraz zagadnień merytorycznych wynikających ze statutu;

j) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów;

k) umiejętność pracy w zespole;

l) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

ł) umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera, znajomość MS Office, Internetu;

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Realizacja projektów wg opracowanych kryteriów, przyjętych norm technicznych;

b) Przygotowanie inwestycji w zakresie remontów i modernizacji na terenach zieleni publicznej.

c) Opracowywanie kosztorysów związanych z inwestycjami/remontami/modernizacjami/bieżącą konserwacją

d) Wykonywanie ogólnych obliczeń w zakresie budownictwa;

e) Projektowanie infrastruktury towarzyszącej terenom zieleni, ogródkom jordanowskim, placom zabaw, pasom drogowym oraz obiektów kubaturowym (kawiarnia, toaleta publiczna, wiata przystankowa, altana, ciągi piesze, boiska rekreacyjne itp.);

f) Prowadzenie procesu inwestycyjnego do przekazania placu budowy;

g) Kontrola i nadzór prac budowlano-remontowych;

h) Prowadzenie procedur związanych z rozliczeniem zrealizowanego zadania;

i) Opiniowanie i uzgadnianie zadań inwestycyjno-remontowych;

j) Planowanie i przygotowywanie projektów inwestycyjnych i remontów, realizacja spraw związanych z utrzymaniem infrastruktury technicznej w tym prowadzenie dokumentacji remontów

k) Ustalania potrzeb remontowych ZZM w zakresie terenów będących w zarządzie i/lub utrzymaniu ZZM, zabezpieczanie bieżących konserwacji, przeprowadzanie przeglądów obiektów zgodnie z przepisami prawa

l) Pozyskiwanie decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji projektu inwestycyjnego (pozyskiwanie kompletu warunków technicznych, uzgodnień, decyzji i opracowań niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę,

ł) Przygotowywanie dokumentacji;

m) Udział w pracach zespołów projektowych związanych z realizacją inwestycji;

n) Współpraca z wykonawcami (czuwanie nad terminowością realizacji inwestycji i remontów zgodnie z zawartymi umowami, przeprowadzanie okresowych analiz przebiegu robót i podejmowanie czynności zmierzających do usprawnienia procesu wykonawstwa, współuczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych robót);

o) Współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy Miejskiej Kraków;

p) Udział w spotkaniach z mieszkańcami, radnymi, władzami miasta oraz współpraca z organami administracji samorządowej i rządowej, a także z organizacjami społecznymi w zakresie wynikającym z obowiązków służbowych.

r) Podnoszenie własnych kwalifikacji;

s) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;

c) Miejsce pracy: Kraków ul. Reymonta 20;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca z przewagą wysiłku umysłowego wymagająca dłuższego stania i chodzenia.

- praca administracyjno- biurowa w siedzibie zarządu oraz praca w terenie, również w otoczeniu maszyn w ruchu.

e) Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od stażu z przedziału od 3 000,00 zł do 4 000,00 zł brutto miesięcznie oraz premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników ZZM i dodatek stażowy za wysługę lat.

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy - podpisany odręcznie;

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego (dodatkowym atutem będzie portfolio na płycie CD dokumentujące projekty i realizacje stanowiące dorobek kandydata);

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie oraz uprawnienia (kserokopia);

d) kserokopia dokumentów poświadczających wymagane doświadczenie zawodowe;

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

f) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

 

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr Ref. 18-ZZM-2018" – w terminie do dnia: 13-07-2018 r.

 

Decyduje data wpływu do ZZM. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w biurze ZZM ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków,

 

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 20 10 258

 

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

    Z upoważnienia Dyrektora

           ZZM w Krakowie

 

            Łukasz Pawlik

   Z-ca Dyrektora ds Zieleni

 

 

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

Na stanowisko: Specjalista ds. remontów i modernizacji w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat

(Nr ref. 18-ZZM-2018)

 

 

Informuję, że ofertę/y na ogłoszony nabór przesłał/o 2 kandydat/ów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert/y pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 1 kandydat/ów spełnił/o wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikował/o się 1 kandydat/ów .

 

Kandydat, który został zakwalifikowany do kolejnego etapu zostanie powiadomiony indywidualnie o dokładnym terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 19.07.2018 r. w biurze ZZM w Krakowie

ul.Reymonta 20.

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista ds. remontów i modernizacji w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 18-ZZM-2018)