Obowiązujący plan TONIE - JURAJSKA Logo
 

Powierzchnia planu - 41,8 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica IV Prądnik Biały

LokalizacjaUCHWAŁA NR CIV/2691/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - JURAJSKA" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 18 czerwca 2018 r., poz. 4363.

Plan obowiązuje od dnia 3 lipca 2018 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 5 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 23 maja 2018 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 18 czerwca 2018 r., poz. 4363 - ogłoszenie uchwały Nr CIV/2691/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2018 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Plan ma na celu ustalenie zasad kształtowania zabudowy mieszkaniowej na rozległych terenach, dla których Studium wskazuje kierunek zagospodarowania pod tereny zabudowy mieszkaniowej z uwzględnieniem wysokich wartości kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych; ustala zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-07-21 18:46:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-05-08 09:17:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-03 11:19:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-05 09:34:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-03 12:09:18
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-27 12:45:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-02-12 12:36:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-03 15:09:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-07-03 12:36:57
TOMASZ GDULA
 Publikacja