BIP MJO - XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie

DYREKTOR XI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Główny Księgowy ( 1/2 etatu)

 

1. Wymagania formalne

a) spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 902 z późn. zm.)

b) spełnienie wymagań określonych w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 2077 z późn. zm.) w zakresie wykształcenia i stażu pracy tj.:

- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3 - letniej praktyki w księgowości,

lub

- ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna oraz co najmniej 6 - letnia praktyka w księgowości.

 

2. Wymagania dodatkowe

a) doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej,

b) znajomość Ustawy o rachunkowości,

c) znajomości Ustawy o finansach publicznych,

d) znajomość Ustawy o ubezpieczeniach społecznych i podatkowych (w tym VAT),

e) znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania środków unijnych,

f) umiejętność wykonywania planów, opracowań i sprawozdań,

g) biegła znajomość obsługi programu ZSZO,

h) znajomość obsługi programu Budżet JST Plus,

i) doświadczenie w rozliczaniu podatku VAT, obsługa programu SOVAT,

j) znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej, Systemu Informacji Oświatowej,

k) znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,

l) sumienność, rzetelność, terminowość, komunikatywność,

m) umiejętność pracy pracy w zespole.

 

3. Zakres obowiązków

a) prowadzenie pełnej rachunkowości jednostki w tym rozliczeń podatku od towarów i usług VAT,

b) prowadzenie gospodarki finansowej szkoły,

c) przygotowywanie planów finansowych,

d) opracowywanie sprawozdań finansowych oraz ich analiz,

e) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

f) dokonywanie kontroli wewnętrznej,

g) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, regulaminów, instrukcji,

h) realizacja zadań z zakresu rachunkowości innych niż wymienione wyżej, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu,

b) umowa na czas określony z możliwością przedłużenia,

c) wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 936),

d) miejsce pracy: XI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, os. Teatralne 33

e) rozpoczęcie pracy: 1 sierpień 2018 roku.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) CV i list motywacyjny,

b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie,

c) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy (kopie),

e) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do podejmowania czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

f) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) zaświadczenie o niekaralności (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: " wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji".

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w XI Liceum Ogólnokształcącym" należy złożyć do dnia 16 lipca 2018 roku w siedzibie jednostki.

 

7. Ilość etatów

1/2 etatu

 

 

 

 

Dyrektor mgr Danuta Bigaj

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie (księgowa)