BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 im. Bohaterów Września 1939 r

 

DYREKTOR Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

głównego księgowego

 


1. Wymagania formalne

 

Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 902) oraz określonych w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.) w zakresie wykształcenia i stażu pracy, czyli spełnienie jednego z poniższych warunków:

 

1. ukończone  ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

 

 2. ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna oraz co najmniej 6 – letnia praktyka w księgowości.

 

2. Wymagania dodatkowe

 

1.Znajomość Ustawy o rachunkowości  budżetowej i Ustawy o finansach publicznych;

 

2.Znajomość ustawy o podatku od towarów i usług;

 

3.Posiada biegłą znajomość obsługi programów finansowo – księgowych (ZSZO, Budżet JST Plus, SOVAT);

 

4.Znajomość  obsługi systemu bankowości elektronicznej;

 

5.Znajomość  obsługi standardowych aplikacji Windows (między innymi Word, Excel, Internet);

 

6.Umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów;

 

7. Komunikatywność, dokładność , sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość;

 

8. Zdolność analitycznego myślenia;

 

9.Odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

 


3. Zakres obowiązków

 

1. Prowadzenie pełnej rachunkowości Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie z obowiązującymi przepisami (w tym prowadzenie rozliczeń VAT)

 

2. Prowadzenie gospodarki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami.

 

3. Opracowywanie sprawozdań finansowych oraz ich analiz.

 

4. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu oraz pochodzących ze środków pozabudżetowych.

 

5. Dokonywanie kontroli wewnętrznej, m.in. w zakreślcie zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 

6. Opracowywanie przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości.

 

7. prowadzenie rozliczeń w zakresie VAT-u na zasadach centralizacji dotyczących Gminy Miejskiej Kraków.

 


4. Warunki pracy i płacy:

 

1. wymiar czasu pracy: pełny etat,

 

2. wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 poz. 1786 ze zm.) oraz regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi            nr 144 w Krakowie,

 

c) miejsce pracy: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144,

 

os. Bohaterów Września 13 , 31-620 Kraków

 

 

 

5. Wymagane dokumenty:

 

1. CV i list motywacyjny, kwestionariusz osobowy,

 

2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

 

3. Dokumenty potwierdzające staż pracy,

 

4. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności  za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

1. Wymagane dokumentu należy składać osobiście lub listownie w sekretariacie szkoły do dnia 10.07.2018 r. w godzinach od 8.30 do 13.30. Koperta z dokumentami powinna posiadać adnotację: Nabór - Główny Księgowy.

 

2. Oferty, które wpłyną po 10.07.2018 r. nie będą rozpatrywane. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie BIP szkoły.

 

7. Ilość etatów
1 etatu

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - zwanego dalej RODO informujemy:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych Szkoła Podstawowa z Oddziałami  Integracyjnymi Nr 144 w Krakowie, os. Bohaterów Września 13, 31-620 Kraków

 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zatrudnienie w szczególności w celu realizacji procesu rekrutacji w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 144.

 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

4. Dane osoby (osób), w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, które wygrają nabór zostaną zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia naboru oraz przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:

 

1) dostępu (na zasadach określonych w art. 15 RODO),

 

2) sprostowania (na zasadach określonych w art. 16 RODO),

 

3) usunięcia (na zasadach określonych w art. 17 RODO),

 

4) ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO),

 

5) przenoszenia (na zasadach określonych w art. 20 RODO),

 

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ( na zasadach określonych w art. 21 RODO).

 

7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie o których mowa w pkt 5 ogłoszenia naboru kandydatów jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy, oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

9. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych niż wskazanych w pkt 8 jest dobrowolne.

 

 

 


Dyrektor  Stanisław  Piech

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 im. Bohaterów Września 1939 r ()