BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

MCOO-KD.1110. 20.2018

 

 

 

DYREKTOR MCOO w KRAKOWIE

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie. Ilość etatów 1-6.

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1 spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych;

2. wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne lub wykształcenie wyższe - preferowane ekonomiczne,

3. doświadczenie w księgowości budżetowej.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) mile widziana umiejętność pracy w programie finansowo – księgowym: Zintegrowany System Zarządzania Oświatą,

2) znajomość ustawy o rachunkowości budżetowej i ustawy o finansach publicznych,

3) znajomość ustawy o podatku od towarów i usług.

4) komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość,

5) znajomość oprogramowania Word, Excel i Internetu,

6) umiejętność pracy w grupie i pod presją czasu.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów teoretycznych i praktycznych, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy:1-6 x 1 etat,

2) płaca zasadnicza z przedziału od 2800,00 do 3200 + dodatek za wieloletnia pracę dla osób ze stażem powyżej 5 lat,

3) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, a następna z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

4) miejsce pracy: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MCOO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

5.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Weryfikowanie, sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym faktur, not płatnych przelewem.

2. Weryfikowanie kompletności złożonych dokumentów (wymagane podpisy na dokumencie, opis merytoryczny) oraz zgodności z aktualnym zarządzeniem dotyczącym VAT,

3. Weryfikacja kontrahentów w CEIDG, KRS, sprawdzanie statusu podmiotu w VAT

i obowiązkowe podpięcie wydruku pod fakturę podlegającą odliczeniu VAT.

4. Wprowadzanie do Zobowiązań w ZSZO dokumentów z pełną analityką budżetową, zadaniową i ewidencją podatkową dla każdej placówki, zatwierdzanie i weryfikowanie i drukowanie tych dokumentów pod fakturę oraz importowanie do systemu bankowego w formie przelewów dla kontrahentów-zgodnie z terminem płatności.

5. Dokonywanie przelewów bankowych w przypadkach wskazanych, za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment)

6. Prowadzenie ewidencji planu finansowego oraz wykonania paragrafu 4220, bieżące uzgadnianie planu z księgową placówki.

7. Analiza wykonania paragrafu 4220, informowanie dyrektora placówki a także księgowej prowadzącej księgę rachunkową placówki o ewentualnych przekroczeniach lub oszczędnościach w planie finansowym paragrafu 4220 .

8. Analiza dochodów budżetowych w prowadzonych jednostkach oraz bieżące ich odprowadzanie do UMK.

9. Czuwanie nad terminowym regulowaniem płatności faktur, not.

10. Zasilanie rachunków bankowych jednostek.

11. Sporządzanie wydruków zobowiązań z dekretami pod każdą fakturę, notę.

12. Analizowanie rachunków bankowych pod względem poprawności sporządzania przelewów i zasadności uznań.

13. Ewidencjonowanie i rozliczanie zaliczek pobieranych przez jednostki zgodnie

z akceptacją księgowej prowadzącej księgę rachunkową w tym dotyczących projektów unijnych.

14. Grupowanie faktur wg jednostek, sprawdzenie podpisów zatwierdzających przelew i przekazywanie kompletu dokumentów do księgowej prowadzącej księgę rachunkową.

15.Sporządzanie not korygujących, poleceń zapłaty lub przelewu

 

6. Wymagane dokumenty:

6. Wymagane dokumenty:

 

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeżeli zamierza skorzystać z uprawnień o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

4) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

 

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

8. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: stanowisko urzędnicze ds. księgowości w MCOO w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie Centrum (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków w terminie do dnia ( nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP) 3 lipca 2018 r liczy się data wpływu do MCOO.

 

9. Aplikacje, które wpłyną do MCOO niekompletne lub po określonym wyżej terminie

n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

10. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Centrum – (I piętro) oraz na stronie internetowej MCOO w Krakowie.

11. Osoby które spełnią wymogi formalne o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - zwanego dalej RODO informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków, adres e-mail: iodmcoo@mcoo.krakow.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem

w szczególności w celu realizacji procesu rekrutacji w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

5. Dane osoby (osób), w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, które wygrają nabór zostaną zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia

i rozstrzygnięcia naboru oraz przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:

1) dostępu (na zasadach określonych w art. 15 RODO),

2) sprostowania (na zasadach określonych w art. 16 RODO),

3) usunięcia (na zasadach określonych w art. 17 RODO),

4) ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO),

5) przenoszenia (na zasadach określonych w art. 20 RODO),

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ( na zasadach określonych w art. 21 RODO).

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie o których mowa w pkt 6 ogłoszenia naboru kandydatów jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy, oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

10. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych niż wskazanych w pkt 9 jest dobrowolne.

 

Lista Kandydatów

 

 

Wyniki Naboru Kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.