BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

MCOO.KD.1110.19.2018

 

DYREKTOR MCOO w KRAKOWIE

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: starszy referent/ samodzielny referent ds. archiwum - 1 etat.

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1.spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych,

2. wykształcenie co najmniej średnie i ukończony kurs archiwalny lub co najmniej średnie o specjalności archiwistycznej,

3. co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego,

4. znajomość obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia archiwum, zasad archiwizowania,

4. bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego.

 

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

Preferowane wykształcenie wyższe, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i ukończony kurs archiwalny lub wyższe o specjalności archiwistycznej;

2. Preferowane doświadczenie w pracy w administracji publicznej na stanowisku archiwisty.

3. Znajomość statutu MCOO w Krakowie i przepisów regulujących jego funkcjonowanie,

4. Znajomość regulacji prawnych w szczególności Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; oraz z zakresu samorządu (gminnego, powiatowego, pracowników samorządowych), prawa oświatowego, finansów publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych.

5.umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.

6.komunikatywność, dokładność, sumienność.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z ewentualnych testów teoretycznych i praktycznych, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy: 1 etat,

2) wynagrodzenie zasadnicze z przedziału od 2800 zł do 3200zł + dodatek za wieloletnia pracę,

3) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej a następna z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

4) miejsce pracy: Miejskie Centrum obsługi Oświaty w Krakowie.

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MCOO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

5.Zakres podstawowych zadań na stanowisku m.in.:

1. Gromadzenie, przechowywanie oraz zabezpieczanie dokumentacji niearchiwalnej Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, oraz wytworzonej przez MCOO dla jednostek oświatowych będących w obsłudze, i prowadzenie jej ewidencji;

2. Udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji zgromadzonej w Zakładowej Składnicy Akt MCOO do celów służbowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz prowadzenie kwerend archiwalnych;

3. Współpraca z komórkami organizacyjnymi MCOO w zakresie prawidłowego klasyfikowania i kwalifikowania akt, tworzenia teczek aktowych i przygotowania akt do przekazania do Zakładowej Składnicy Akt;

4. Przyjmowanie dokumentacji z komórek organizacyjnych na podstawie spisów zdawczo – odbiorczych;

5. Porządkowanie przechowywanej w magazynach Zakładowej Składnicy Akt dokumentacji przyjętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym;

6. Wydzielanie z zasobu Zakładowej Składnicy Akt MCOO oraz brakowanie dokumentacji niearchiwalnej kategorii B, której okres przechowywania minął;

7. Przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji niearchiwalnej placówek zlikwidowanych będących w obsłudze MCOO do Referatu Archiwum Wydziału Organizacji i Nadzoru UMK;

8. Współpraca z Archiwum Narodowym w Krakowie w zakresie uzgadniania zmian w przepisach kancelaryjno-archiwalnych tj. instrukcji kancelaryjnej, jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt;

Realizacja wsparcia i szkoleń wewnętrznych dla komórek organizacyjnych w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją.

 

6. Wymagane dokumenty:

 

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeżeli zamierza skorzystać z uprawnień o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

4) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

 

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

8. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: stanowisko urzędnicze referent/ starszy referent ds. archiwum w MCOO w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie Centrum (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków w terminie do dnia ( nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP) 3 lipca 2018 r liczy się data wpływu do MCOO.

 

9. Aplikacje, które wpłyną do MCOO niekompletne lub po określonym wyżej terminie n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

10. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Centrum – (I piętro) oraz na stronie internetowej MCOO w Krakowie.

11. Osoby które spełnią wymogi formalne o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - zwanego dalej RODO informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków, adres e-mail: iodmcoo@mcoo.krakow.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem

w szczególności w celu realizacji procesu rekrutacji w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

5. Dane osoby (osób), w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, które wygrają nabór zostaną zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia

i rozstrzygnięcia naboru oraz przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:

1) dostępu (na zasadach określonych w art. 15 RODO),

2) sprostowania (na zasadach określonych w art. 16 RODO),

3) usunięcia (na zasadach określonych w art. 17 RODO),

4) ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO),

5) przenoszenia (na zasadach określonych w art. 20 RODO),

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ( na zasadach określonych w art. 21 RODO).

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie o których mowa w pkt 6 ogłoszenia naboru kandydatów jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy, oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

10. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych niż wskazanych w pkt 9 jest dobrowolne.

 

 Lista Kandydatów

 

Wyniki naboru Kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. archiwum w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie