BIP MJO - Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
samodzielny referent do spraw uczniowskich

1. Wymagania formalne

a) Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) oraz

b) wykształcenie wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 4-letni staż pracy w tym na podobnym stanowisku 2 lata, lub

c) wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 5-letni staż pracy w tym na podobnym stanowisku 3 lata.

 2. Wymagania dodatkowe

a) biegła znajomość obsługi komputerowej oprogramowania biurowego ( min. Word, Excel, Power Point), obsługa poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych,

b) znajomość przepisów z zakresu prawa oświatowego m.in. ( ustawa Prawo oświatowe i przepisy wprowadzające prawo oświatowe oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw), kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów kancelaryjnych i archiwalnych),

c) praca w systemach: OBIEG, SMOK, UNIVERSO, OMIKRON, SIO i SIO zmodernizowanego,

d) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

e) łatwość w redagowaniu pism urzędowych,

f) umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji, sprawozdań,

g) dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów,

h) umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań, odporność na stres, umiejętność zarządzania czasem.

 
3. Zakres obowiązków

a) prowadzenie dokumentacji związanej z rekrutacją uczniów do szkoły w formie papierowej i elektronicznej,

b) prowadzenie pełnej dokumentacji uczniowskiej ( min. Księgi uczniowskie, prowadzenie teczek uczniowskich, legitymacje szkolne, korespondencja do rodziców, sporządzanie zaświadczeń do instytucji dot. odbywania nauki w szkole, przygotowywanie wzorów druków do egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych itp.)

c) prowadzenie dokumentacji uczniowskiej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami

d) prowadzenie i rozliczanie spraw związanych z ubezpieczeniem uczniów,

e) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, wydawanych świadectw szkolnych, sporządzanie duplikatów świadectw,

f) współpraca z pedagogiem (m.in. dysfunkcje uczniów, stypendia)

g) rzetelne opracowywanie sprawozdawczości min. GUS i innej z zakresu prowadzonych spraw

h) prowadzenie dokumentacji związanej z egzaminem maturalnym i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

i) prowadzenie archiwum szkolnego i znajomość przepisów w tym zakresie – archiwizowanie dokumentacji szkolnej,

j) prowadzenie dokumentacji odnośnie wyjść i wycieczek uczniów oraz odnotowywanie

w systemie elektronicznym,

k) obsługa elektronicznej poczty Szkoły,

l) prowadzenie ZFŚS,

m) wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

 
4. Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy : 1 etat ( 40 godz. tygodniowo)

b) stanowisko : samodzielny referent ds. uczniowskich w ZSEl Nr 2,

c) miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 osiedle Szkolne 26, 31-977 Kraków – budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

d) rodzaj umowy: zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony.

e) wynagrodzenie zgodne z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014r.- Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 z póz. zm. ) oraz „Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Zespole Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie”,

f) rozpoczęcie zatrudnienia : 1 sierpnia 2018 r.

 
5. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

b) list motywacyjny i CV,

c) dokument potwierdzający tożsamość,

d) dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje do zajmowania stanowiska,

e) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (szczególnie dotyczące ZSZO, SIO, Archiwum )

f) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i wymagany staż pracy,

g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz

o korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (dotyczy tylko osoby, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

Dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych,

do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U 2016, poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 802)”.

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko samodzielnego referenta ds. uczniowskich w ZSEl Nr 2” w sekretariacie Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie, osiedle Szkolne 26, 31-977 Kraków.

od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 14 00 do dnia 2 lipca 2018r. do godz. 1000 .

 

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych, złożą dokumenty po terminie i w inny sposób niż określony w ogłoszeniu , nie będą rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Uprzejmie informujemy , że o terminie rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres

e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta Krakowa oraz na tablicy informacyjnej szkoły.

 
7. Ilość etatów
1 etat ( 40 godz. tygodniowo)Dyrektor

mgr Dorota Krawczyk

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 ()