BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 93 im. Lucjana Rydla
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 93 W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
KONSERWATOR


1. Wymagania formalne


- wykształcenie minimum zawodowe,

- pełna zdolność do czynności prawnych  oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

- stam zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwator.

2. Wymagania dodatkowe

 

- doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku lub posiadanie zainteresowania,
- umiejętności techniczne i remontowo - budowlane,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy,

- mile widziane dodatkowe uprawnienia np. uprawnienia energetyczne SEP do 1 kV,

- wysoka kultura osobista,

- sumienność i punktualność.

3. Zakres obowiązków


a) wykonywanie prac naprawczo - remontowych na terenie szkoły i w budynkach szkolnych,

b) dbanie o stan technicznych sprzętu szkolnego (systematyczne kontrolowanie sprzętu i bieżąca naprawa urządzeń),

c) wykonywanie prac związanych z utrzymaniem placu zabaw,

d) współpraca z innymi pracownikami obsługi szkoły,

e) prowadzenie dokumentacji technicznej,

f) wykonywanie innych praz zleconych przez przełożonego.

4. Wymagane dokumenty:

a) podanie o przyjęcie do pracy,

b) Curriculum Vitae,

c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

d) kserokopie dokumentów potwierdzającychkwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,

e) oświadczenie kandydata o niekaralności,

f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,

g) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającycm na pracę na wskazanym stanowisku,

h) oświadczenie o następującej treści "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w  mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z RODO".

Wszystkie wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane.

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłaćna adres: Szkoła Podstawowa nr 93 w Krakowie, ul. F. Szlachtowskiego 3, lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym i z dopiskiem "Nabór na stanowisko KONSERWATORA".

Termin składania dokumentów 20.08.2018r. godz. 12:00 (decyduje data wpływu)

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywiduanie (telefonicznie) o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

6. Ilość etatów
1 etat

Dyrektor Maciej Guzikowski

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 93 im. Lucjana Rydla ()