BIP - Muzeum Armii Krajowej
DYREKTOR MUZEUM ARMII KRAJOWEJ
im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW


1. Wymagania formalne

Wykształcenie:

Wyższe, udokumentowane posiadaniem: dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, preferowane studia - związane z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów.

Wiedza:

Ogólna związana z opieką nad wystawami, z zakresu edukacji, organizowania wydarzeń kulturalnych oraz z zakresu opracowywania dokumentacji dla potrzeb pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

Doświadczenie zawodowe:

Co najmniej 2 letni staż pracy na pokrewnym stanowisku lub na stanowisku związanym z gromadzeniem zbiorów muzealnych lub wystawami oraz w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i kierowania projektami.
Znajomość języków obcych:

Język angielski, niemiecki (lub inny) w mowie i w piśmie.

Umiejętności zawodowe:

Umiejętność obsługi komputera, znajomość oprogramowania biurowego i graficznego. Mile widziana umiejętność opracowywania i zarządzania stronami internetowymi.

Predyspozycje:

Komunikatywność.

Samodzielność, dokładność, terminowość i odpowiedzialność.

Umiejętność pracy w zespole.

Dojrzałość emocjonalna.

Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

 


2. Wymagania dodatkowe

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków.3. Zakres obowiązków


Wykonywanie czynności w zakresie projektów:

 • Poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności Muzeum AK,
 • Opracowanie rocznych planów wskazujących potencjalne zewnętrzne źródła finansowania,
 • Przygotowywania dokumentacji dla pozyskiwania dodatkowego finansowania z funduszy zewnętrznych, a w przypadku potrzeby współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi wykonywanie czynności koordynatora dla projektów,
 • Opracowywanie dokumentacji dla dotacji celowych wspierających programy naukowe i edukacyjne,
 • Wykonywanie czynności związanych z realizacją projektów i ich rozliczeniem,
 • Administrowanie stronami internetowymi,
 • Aktualizacja treści na stronach internetowych,
 • Przygotowanie projektów graficznych materiałów informacyjnych,
 • Przygotowywanie relacji  z wydarzeń muzealnych.

Wykonywanie czynności w zakresie edukacji:

 • Organizowanie imprez, akcji popularyzujących wiedzę historyczną (m. in. prelekcji, wystaw, konkursów, akcji specjalnych),
 • Współpraca z organizatorami  wydarzeń naukowych, edukacyjnych i promocyjnych oraz z instytucjami (w tym edukacyjnymi) w celu promowania działalności Muzeum AK i pozyskiwania klientów,
 • Opracowywanie danych do corocznego kalendarza działań (w tym danych kosztorysowych),
 • Opracowywanie dokumentacji, planów, projektów wydarzeń edukacyjnych i promocyjnych,
 • Przygotowywanie pism, dokumentów, dyplomów, treści publikacji, materiałów informacyjnych, ofert związanych z działalnością działu,
 • Branie udziału w opracowywaniu  przygotowywaniu publikacji muzealnych.

Wykonywanie czynności w zakresie wydawnictw:

prowadzenie ewidencji tytułów, kolportaż publikacji, sprawowanie należytej opieki oraz odpowiedzialność za pozycje wydawnicze znajdujące się w inwentarzu działu, jak również ich ewidencjonowanie, należyte przechowywanie oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem lub kradzieżą.

 

Wykonywanie czynności w zakresie działań promocyjnych:

wykonywanie czynności pomocniczych związanych z prowadzeniem obsługi promocyjnej Muzeum, w tym: opracowywanie materiałów reklamowych i promocyjnych, obsługa mediów elektronicznych, utrzymywanie pozytywnych relacji Muzeum z otoczeniem, budowanie pozytywnego wizerunku Muzeum, gotowość do udzielania informacji historycznych.

 

Zbieranie i opracowywanie danych dla celów sprawozdawczych (w tym statystycznych).

 

Sporządzanie planów i sprawozdań w zakresie powierzonych spraw.

 

Pełnienie dyżurów na ekspozycjach muzealnych.4. Warunki pracy i płacy:

 • jedno miejsce pracy,
 • 1 etat,
 • praca od poniedziałku do piątku, oraz pełnienie wyznaczonych dyżurów na ekspozycjach muzealnych w soboty i niedziele.5. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

2. List motywacyjny,

3. Dokument potwierdzający wykształcenie (kopia świadectwa szkolnego lub dyplomu),

4. Dokumenty potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie,

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające formułę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie (MAK) ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników MAK zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO”

6. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

 

„Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie (MAK), ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych jest możliwy pod adresem: iod@muzeum-ak.pl
 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników MAK na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata od otrzymania formularza CV zgodnie z wewnętrznymi procedurami.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez MAK. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w MAK
 9. Zgłoszenia kandydatów przesłane na inne niż wskazany adres nie będą rozpatrywane.”

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku drogą elektroniczną  na adres email: rekrutacja@muzeum-ak.pl lub papierowo w siedzibie
Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie

ul. Wita Stwosza 12

31-511 Kraków(w godzinach od 7:00 do 15:00)

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

"Dotyczy naboru pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. projektów

Znaczenie ma data wpływu do Muzeum. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.7. Ilość etatów
1pełny etat

 

Informacje dodatkowe


Muzeum zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.


Muzeum zastrzega sobie możliwość, że konkurs może pozostać nierozstrzygnięty bez podawania przyczyny.

 

Informacja o zakończeniu procesu rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Jesteśmy otwarci na poszukiwanie i wdrażanie nowoczesnych technologii wspierających pracę osób z różnymi niepełnosprawnościami. Zależy nam na włączeniu osób niepełnosprawnych do naszych zespołów na zasadzie równych szans. Dlatego zapraszamy do składania ofert również wyżej wymienione osoby.
Dyrektor dr Marek Lasota

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Muzeum Armii Krajowej ()