BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków

(adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

 

Podinspektor ds. remontów i modernizacji w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat

 

(Nr ref. 16-ZZM-2018)

 

 

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) Wykształcenie wyższe: budownictwo, architektura lub architektura i urbanistyka;

c) Doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa, architektury lub architektury i urbanistyki – min. 1 rok;

d) Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera, znajomość MS Office, Internetu;

e) Dobra znajomość oprogramowania CAD;

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Uprawnienia: konstrukcyjno - budowlane wykonawcze, architektoniczne lub inżynieryjne drogowe;

b) przynależność do izby inżynierów budownictwa, izby architektów;

c) Uprawnienia do kosztorysowania oraz praktyczna umiejętność kosztorysowania udokumentowane stosownymi kursami lub certyfikatami;

c) czynne prawo jazdy kat. B;

d) znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie przyrody, o drogach publicznych, o dostępie do informacji publicznej, Prawo Budowlane, Prawo zamówień publicznych, , Prawo o ruchu drogowym, Prawo ochrony środowiska,

e) znajomość normalizacji w zakresie projektowania i wykonywania konstrukcji budowlanych oraz projektowania i wykonywania realizacji z zakresu branży drogowej

f) umiejętność analizy dokumentacji geodezyjnej, urbanistycznej, architektoniczno-budowlanej, geologicznej;

g) znajomość statutu ZZM w Krakowie oraz zagadnień merytorycznych wynikających ze statutu;

h) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów;

i) umiejętność pracy w zespole;

j) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Realizacja projektów wg opracowanych kryteriów, przyjętych norm technicznych;

b) Przygotowanie inwestycji w zakresie remontów i modernizacji na terenach zieleni publicznej.

c) Opracowywanie kosztorysów związanych z inwestycjami/remontami/modernizacjami/bieżącą konserwacją

d) Wykonywanie ogólnych obliczeń w zakresie budownictwa;

e) Projektowanie infrastruktury towarzyszącej terenom zieleni, ogródkom jordanowskim, placom zabaw, pasom drogowym oraz obiektów kubaturowym (kawiarnia, toaleta publiczna, wiata przystankowa, altana, ciągi piesze, boiska rekreacyjne itp.);

f) Prowadzenie procesu inwestycyjnego do przekazania placu budowy;

g) Kontrola i nadzór prac budowlano-remontowych;

h) Prowadzenie procedur związanych z rozliczeniem zrealizowanego zadania;

i) Opiniowanie i uzgadnianie zadań inwestycyjno-remontowych;

j) Planowanie i przygotowywanie projektów inwestycyjnych i remontów;

k) Współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy Miejskiej Kraków;

l) Udział w spotkaniach z mieszkańcami, radnymi, władzami miasta oraz współpraca z organami administracji samorządowej i rządowej, a także z organizacjami społecznymi w zakresie wynikającym z obowiązków służbowych.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;

c) Miejsce pracy: Kraków ul. Reymonta 20;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca z przewagą wysiłku umysłowego wymagająca dłuższego stania i chodzenia.

- praca administracyjno- biurowa w siedzibie zarządu oraz praca w terenie, również w otoczeniu maszyn w ruchu.

e) Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od stażu z przedziału od 2 900,00 zł do 3 600,00 zł brutto miesięcznie oraz premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników ZZM i dodatek stażowy za wysługę lat.

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy - podpisany odręcznie;

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego (dodatkowym atutem będzie portfolio na płycie CD dokumentujące projekty i realizacje stanowiące dorobek kandydata);

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie oraz uprawnienia (kserokopia);

d) kserokopia dokumentów poświadczających wymagane doświadczenie zawodowe;

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

f) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr Ref. 16-ZZM-2018" – w terminie do dnia: 25-06-2018 r.

 

Decyduje data wpływu do ZZM. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w biurze ZZM ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków,

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 20 10 258

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Dyrektor

 

Piotr Kempf

 

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

Na stanowisko : Podinspektor ds. remontów i modernizacji w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat

(Nr ref. 16-ZZM-2018)

 

Informuję, że ofertę na ogłoszony nabór przesłała 1 kandydatka. W wyniku przeglądu i oceny oferty pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 1 kandydatka spełniła wymogi formalne. Do następnego etapu naboru zakwalifikowała się 1 kandydatka .

Kandydatka, która została zakwalifikowana do kolejnego etapu zostanie powiadomiona indywidualnie o dokładnym terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 02.07.2018r. w biurze ZZM w Krakowie ul.Reymonta 20.

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor ds. remontów i modernizacji w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 16-ZZM-2018)