BIP MJO - Żłobek Samorządowy Nr 14
DYREKTOR ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO NR 14
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
GŁÓWNY KSIĘGOWY


1. Wymagania formalne
 

Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych oraz określonych w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):

Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki budżetowej, może być osoba która:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Znajomość ustaw:

• Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 z dnia 04.02.2011(Dz. U. 2011 nr 45 poz. 235)

• Kodeks pracy.

• Art. 54 Ustawa z dnia 27.08.2009 r. „O finansach publicznych” Art. 45 Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.

• Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007 Nr 223poz.1655 z późn.zm)

• Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych( Dz.U z 2005 Nr 14 poz 114)

• Art. 4 ust.5 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. nr 152 z 17 września 2009 poz. 1223 późn. zm.)

• Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada2008 (Dz.U.z 18 grudnia 2008)

• I inne wynikające z wykonywanych czynności
 
2. Wymagania dodatkowe
 

• biegła znajomość obsługi programu Budżet JB PLUS służącego do sporządzania sprawozdawczości budżetowej w jednostkach podległych samorządom,

• znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej,

• umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów finansowych

• znajomość programu finansowo -księgowego: VULCAN,

• doświadczenie w rozliczaniu podatku VAT – obsługa programu SOVAT

• biegła znajomość komputera w zakresie Microsoft Office w zakresie Word, Excel,

• komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość

 
3. Zakres obowiązków
 

• Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi

• Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym

• Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

• Zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sprawozdań

• Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych

• Inne określone w zakresie obowiązków

 
 4. Warunki pracy i płacy: 
 

• Wymiar zatrudnienia – 0,75 etatu

• Stanowisko i wynagrodzenie – Główny Księgowy, wynagrodzenie zgodnie z Ustawą o pracownikach samorządowych z dn. 21.11.2008 r. (Dz.U.2008.223.1458 z późn. zm.), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2009 r.50.398), Ustawą o opiece nad dzieckiem do lat 3 (Dz.U.2011.45.235)

• Miejsce pracy – Żłobek Samorządowy nr 14, ul. Sienkiewicza 24, 30-033 Kraków

 
5. Wymagane dokumenty: 
 

• CV

• List motywacyjny

• Kopie Świadectw Pracy

• Kwestionariusz osobowy kandydata

• Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

• Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (tylko kandydaci z przedstawioną ofertą pracy)

• Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

• Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych (np.: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

  
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
 

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

prosimy składać w kancelarii Żłobka Samorządowego nr 14 (pon-pt, godz: 8-15) lub przesłać pocztą na adres Żłobka w terminie do 27.06.2018 r.

Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

 

Osoby, które spełnią wymagania będą informowane telefonicznie o terminie konkursu i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie BIP Żłobka 14.

 

7. Ilość etatów
 0,75
 
Dyrektor Danuta Opoczka

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

Dotyczy : Nabór na stanowisko Główny Księgowy (3/4 etatu).

Żłobek Samorządowy nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24

 

Informuję że oferty na ogłoszony nabór przysłało 2 kandydatów. W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, że 2 kandydatów spełniło wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 2 kandydatów.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu zostaną powiadomieni indywidualnie  o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dyrektor Danuta Opoczka

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Żłobek Samorządowy Nr 14 ()