BIP MJO - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7

DYREKTOR Zespołu-Szkolno-Przedszkolnego nr 7

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

sekretarka w przedszkolu w wymiarze 1 etat-na zastępstwo

 

1. Wymagania formalne

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

- wykształcenie średnie lub wyższe;

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w placówce oświatowej

 

2. Wymagania dodatkowe

a) ogólna znajomość przepisów prawa oświatowego i Kodeksu Pracy, znajomość ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155/98 z dnia 26.11.1998 r. z późn. zmianami), ustawy o rachunkowości (Dz. U. nr 121 z 29.09.1994 r. z późn. zmianami), znajomość zagadnień kadrowych, znajomość prawa pracy oraz praktycznego ich stosowania, znajomość przepisów ustaw o pracownikach samorządowych oraz rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,

b) obsługa komputera w zakresie programów biurowych podstawowych Word, Excel, poczta elektroniczna,

c) znajomość obsługi urządzeń biurowych,

d) znajomość S I O, Z S Z O-kadry, Platformy Edukacyjnej, Epaup, E-PFRON, Punktualny Przedszkolak,

e) łatwość w redagowaniu pism urzędowych,

f) umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji pracowniczej, a także dokumentów do GUS, ZUS, PFRON itp.,

g) komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres.

 

3. Zakres obowiązków

Do zakresu obowiązków sekretarki należeć będzie między innymi:

1. Prowadzenie sekretariatu przedszkola.

2. Wykonywanie typowych prac kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych potrzeb.

3. Sporządzanie i gromadzenie, a także przechowywanie sprawozdań statystycznych na potrzeby GUS, SIO oraz władz oświatowych.

4. Obsługa ZSZO-moduł Kadry i Baza Danych Ogólnych.

5. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników przedszkola.

6. Dokonywanie rozliczeń za uczęszczanie do przedszkola, w tym obsługa programu Punktualny Przedszkolak.

7. Prowadzenie rekrutacji do przedszkola.

8. Prowadzenie archiwum akt osobowych pracowników.

9. Obsługa strony BIP jednostki,

10. Stosowanie instrukcji kancelaryjnej.

Terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zespołu.

 

4. Warunki pracy i płacy:

Zatrudnienie na zastępstwo od 10.09.2018 r.

Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 398).

 

 

5. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Życiorys – CV.

3. Kwestionariusz osobowy.

4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia.

5. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

6. Oświadczenie o niekaralności.

Dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 Nr 223 , poz. 1458)”

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub pocztą na adres: ul. Skotnicka 86, 30-394 Kraków lub drogą mailową na adres: spodstawowa66@gmail.com

w terminie do 06.07.2018 r.

W temacie wiadomości prosimy dopisać: „nabór na stanowisko sekretarki przedszkola".

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Placówka zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej BIP Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Krakowie.

 

 

7. Ilość etatów

1 etat-na zastępstwo

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7

mgr Jacek Tomana

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ()