BIP MJO - IV Liceum Ogólnokształcące

DYREKTOR IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

im. T. Kościuszki W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO:

 

KIEROWNIK GOSPODARCZY

 

 

1. Wymagania formalne

1) Spełnienie wymagań określonych w ustawie o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz.U. 2016r. poz.902 );

2) Wymagania kwalifikacyjne zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku (Dz. U. nr 50 poz. 398 z późn. zm.) - wykształcenie co najmniej średnie umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe

1) Znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prawa oświatowego, prawa budowlanego oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

2) Znajomość obsługi Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (moduł majątek) oraz sprawozdawczości oświatowej (SIO).

3) Biegła obsługa programów komputerowych (pakiet Microsoft Office).

4) Kultura osobista i umiejętność reprezentowania placówki w kontaktach z instytucjami.

5) Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność analitycznego myślenia.

6) Skrupulatność, dokładność, terminowe wykonywanie prac.

 

3. Zakres obowiązków

1) Planowanie i realizacja potrzeb szkoły w zakresie zapewnienia środków prawidłowego jej funkcjonowania zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych (w tym prowadzenie dokumentacji):

- zaopatrzenie szkoły w pomoce naukowe, materiały kancelaryjne i biurowe, środki czystości itp.,

- prowadzenie pełnej dokumentacji prac remontowych, naprawczych, inwestycyjnych i nadzór nad ich prawidłowym wykonaniem,

- prowadzenie książki obiektu: przeglądy techniczne budynku.

2) Sprawowanie nadzoru nad pracą pracowników obsługi.

3) Prowadzenie pełnej dokumentacji majątku w programie ZSZO.

4) Sprawowanie nadzoru na stanem bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacja zabezpieczenia i ochrony mienia szkoły.

5) Merytoryczna kontrola dokumentów przekazywanych do księgowości.

6) Sporządzanie sprawozdań dotyczących inwestycji, remontów, prowadzenie elektronicznej sprawozdawczości SIO, aktualizowanie danych w ZSZO oraz wykonywanie innych sprawozdań, opracowań, zestawień wg potrzeb.

 

4. Warunki pracy i płacy

 

1) Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku (Dz. U. 2014 poz. 1786 z późn. zm.) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania obowiązującym w IV Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Krakowie.

2) Miejsce pracy: IV Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Krakowie, ul. Krzemionki 11.

3) Zatrudnienie na okres próbny 3 miesięcy w wymiarze 1 etatu, z możliwością zawarcia umowy na czas określony, a następnie na czas nieokreślony, podległość służbowa Dyrektorowi IV Liceum Ogólnokształcącym.

 

5. Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny i CV.

2) Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kopie).

3) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy (kopie).

4) Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4) Zaświadczenie o niekaralności (informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

5) Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych.

6) Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.922 z poźń. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki, ul. Krzemionki 11, 30-525 Kraków z dopiskiem:

"NABÓR NA STANOWISKO - KIEROWNIK GOSPODARCZY" w terminie do dnia 22.06.2018r. do godz.15.00. Decyduje data wpływu do sekretariatu liceum.

 

Oferty, które wpłyną po w/w terminie lub oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania, którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na wskazany w dokumentacji adres e-mail lub telefonicznie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

 

7. Ilość etatów - 1 etat.

 

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

Mgr Beata Zgutka

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w IV Liceum Ogólnokształcące