BIP MJO - Teatr KTO
DYREKTOR  Teatr KTO, KRakó
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Główny Księgowy


1. Wymagania formalne

• wykształcenie wyższe z zakresu finansów, ekonomii lub rachunkowości

• minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku Głównego Księgowego

• praktyczna znajomość pakietu MS Office, programu Optima, Płatnik

• doskonała organizacja pracy, samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

2. Zakres obowiązków

• Opracowywanie projektów Zarządzeń dotyczących organizacji i prowadzenia rachunkowości w jednostce

• Bieżąca aktualizacja planu kont obowiązującego w jednostce na poziomie analitycznym oraz przygotowywanie projektów Zarządzeń odnośnie zmiany planu kont na poziomie syntetycznym

• Sporządzanie projektów planów finansowych jednostki

• Dokonywanie wstępnej kontroli rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych jednostki

• Dekretacja dowodów księgowych zgodnie z przyjętymi zasadami organizacji rachunkowości jednostki

• Księgowanie dokumentów źródłowych jednostki

• Prowadzenie i aktualizacja dzienników księgowych

• Okresowe uzgadnianie kont rozrachunkowych

• Przygotowywanie bilansu jednostki wraz z obowiązującymi załącznikami oraz arkuszem wyłączeń do bilansu skonsolidowanego Gminy

• Rozliczanie podatku VAT w oparciu o przyjęte w jednostce zasady

• Nadzór i kontrola operacji środkami pieniężnymi

• Nadzorowanie rozliczeń inwentaryzacji

• Sporządzanie sprawozdawczości z całości zagadnień związanych z prowadzeniem operacji finansowo – księgowych (JPK, GUS, wewnętrzne sprawozdania do UMK w przyjętych okresach sprawozdawczych kwartalnych, półrocznych, rocznych)

• Nadzór nad prowadzeniem książki inwentarzowej jednostki w oparciu o aktualne stany inwentaryzacyjne

• Występowanie do Dyrektora Teatru KTO z wnioskami dotyczącymi spraw kadrowych, premiowania, nagradzania i karania podległych pracowników

• Wykonywanie innych czynności na polecenie Dyrektora Teatru KTO zgodnie z profilem pracy

3. Wymagane dokumenty:
CV wraz z listem motywacyjnym, referencje mile widziane.

4. Termin i miejsce składania dokumentów:

oferty przesyłać na adres: sekretariat@teatrkto.pl

w tytule maila: nabór na Głównego Księgowego

do 19 czerwca 2018 r.

5. Ilość etatów
pełen etat

Dyrektor: Jerzy Zoń

 


Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Teatr KTO ()