BIP MJO - Samorządowe Przedszkole nr 140
DYREKTOR
Samorządowego Przedszkola nr 140
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
sekretarki-0,5 etatu


1. Wymagania formalne
Wykształcenie średnie lub wyższe


2. Wymagania dodatkowe

1. umiejętność obsługi komputera, systemów operacyjnych, programów komputerowych i Internetu (Windows, MS Office, Exel, poczta elektroniczna, SIO, ZSZO, PFRON, GUS);

 

2. umiejętność organizowania pracy

 

3. komunikatywność, życzliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów;

 

4. dyspozycyjność.
3. Zakres obowiązków1. Obsługa sekretariatu przedszkola w zakresie przygotowywania, opracowania dokumentów,  prowadzenia korespondecji.

 

2. Obsługa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą- Moduł Kadry, Moduł Baza Danych Ogólnych.

 

3. Prowadzenie dokumentacji i wykonywanie czynności z zakresu inwentaryzacji - obsługa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą – Moduł Majątek

 

4. Przygotowywanie sprawozdań GUS, PFRON.

 

5. Gromadzenie i wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej oraz nadzór nad kompletnością i terminowością składania sprawozdań.

 

6. Prowadzenie rekrutacji do przedszkola (Platforma Edukacyjna).

 

7. Prowadzenie archiwum przedszkola.

 

8.Wykonywanie innych prac związanych z pracą przedszkola zleconych przez dyrektora przedszkola.
4. Warunki pracy i płacy:
Wynagrodzenie wg Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. 2013 poz. 1050) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych w Samorządowym Przedszkola nr 140 w Krakowie.


5. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny i CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458)”,

 

2. kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

 

 

3. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres mailowy: przedszkole140@poczta.fm do dnia 22.06.2018 r.


7. Ilość etatów
0,5 etatu od 01.09.2018 r.


Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 140- Lucyna Martini

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Samorządowe Przedszkole nr 140 ()