BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

 

Inspektor w Dziale Marketingu i Sponsoringu

Nr ref. 06/2018

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,

b) Wykształcenie min. średnie,

c) Doświadczenie zawodowe: minimum 4-letni staż pracy stanowisku grafika lub podobnym.

 

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1. Znajomość statutu i zakresu działania Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie,

2. Znajomość przepisów z zakresu:

• Ustawy o samorządzie gminnym,

• Ustawy o pracownikach samorządowych,

• Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

• Ustawy o finansach publicznych,

• Ustawy bezpieczeństwo imprez masowych,

• Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym,

• Ustawy działalność pożytku publicznego i wolontariat,

• Ustawy o ochronie danych osobowych (RODO)

3. Umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w w/w zakresie,

4. Umiejętność strategicznego myślenia i przewidywania zdarzeń, dążenie do celu,

5. Umiejętność pracy pod presją czasu,

6. Opanowanie w trudnych sytuacjach,

7. Dyspozycyjność w czasie,

8. Znajomość zagadnień związanych z reklamą,

9. Doświadczenie w pracy przy projektach społecznych,

10. Kreatywność i wyczucie estetyczne,

11. Umiejętność szukania różnych rozwiązań dla jednego tematu, swoboda w projektowaniu,

12. Dokładność i staranność wykonywania powierzonych zadań,

13. Znajomość specyfikacji najpopularniejszych formatów i powierzchni reklamowych w Internecie,

14. Umiejętność projektowania kreacji reklamowych z nastawieniem na efektywność,

15. Szybkość i samodzielność podczas realizacji powierzonych zadań,

16. Umiejętność montażu video,

17. Praktyczna i bardzo dobra znajomość programów graficznych pakietu Adobe (szczególnie Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash),

18. Umiejętność tworzenia map brandingowych,

19. Znajomość Systemu Identyfikacji Wizualnej Krakowa,

20. Mile widziana umiejętność projektowania w 3D,

21. Znajomość języka angielskiego,

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Opracowywanie idei kreatywnych kampanii reklamowych,

2. Przygotowanie projektów graficznych na potrzeby promocji wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez ZIS,

a) projekty reklamy outdoorowej (bilbordy, citylighty, plakaty, siatki, cube etc.),

b) projekty reklamy internetowej (bannery, grafiki do postów, grafiki na stronę www),

c) projekty do materiałów POS oraz elementów wystawienniczych i brandingowych (ulotki, roll-upy, ścianki medialne, materiały wystawiennicze, balony, windery, banery, flagi),

d) projekty reklamy digitalowej (filmy video, prezentacje),

e) projekty gadżetów i innych materiałów reklamowych,

3. Obrabianie i retuszowanie zdjęć,

4. Projektowanie folderów i wydawnictw,

5. Obróbka DTP (skład i przygotowanie materiałów graficznych do druku),

6. Przygotowywanie projektów graficznych koszulek biegowych i numerów startowych,

7. Współpraca przy tworzeniu i wdrażaniu nowych planów działań marketingowych i promocyjnych dla imprez i wydarzeń realizowanych przez ZIS,

8. Przygotowywanie prezentacji oraz materiałów informacyjnych w zakresie promocji jednostki i działalności ZIS,

9. Przygotowywanie i projektowanie ofert i wydawnictw,

10. Udział w wydarzeniach sportowych organizowanych przez jednostkę.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat,

b) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia

służby przygotowawczej,

c) płaca zasadnicza od 2500,00 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem

wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy lub CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego.

b) kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia),

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia),

e) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

g) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

i) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - ul. Walerego Sławka 10, 30 - 633 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko nr ref 06/2018" - w terminie do dnia 22.06.2018 r. Decyduje data wpływu do ZIS. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIS.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-64-51

 

8. Ilość etatów

1 etat

 

 


Dyrektor Krzysztof Kowal

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Dziale Marketingu i Sponsoringu nr ref. 06/2018