BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1
DYREKTOR

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

dla osób uzależnionych od alkoholu

przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie

POSZUKUJE OSOBY NA WOLNE STANOWISKO PRACY

fizjoterapeuta

 

 

Wymagania niezbędne:

1/ posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 

Wymagania dodatkowe:

1/ podstawowa znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,

 

Niezbędne dokumenty:

1/ CV, list motywacyjny,

2/ kserokopia posiadanych dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe,

3/ kserokopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu,

4/ inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 

Warunki pracy i płacy:

1/ wymiar czasu pracy: ½ etatu,

2/ umowa o pracę na czas określony z możliwością zawarcia na czas nieokreślony,

3/ wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 1.200,- - 1.275,- brutto miesięcznie + premia uznaniowa, dodatek stażowy

 

Zakres zadań do realizacji:

1/ Wykonywanie zabiegów z zakresu fizykoterapii.

2/ Obsługa urządzeń służących do wykonywania zabiegów zgodnie z ich przeznaczeniem.

3/ Ścisłe współdziałanie z innymi pracownikami w zakresie przyjmowania, informacji o stanie zdrowia mieszkańca, rodzaju rehabilitacji.

4/ Zapewnienie pacjentom bezpieczeństwa w czasie zabiegów oraz pouczenie pacjenta o sposobie zachowania w czasie trwania zabiegu.

5/ Zgłaszanie uwag co do prawidłowego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń.

6/ Odpowiedzialność za sprzęt, który jest używany podczas zajęć.

7/ Zgłaszanie Kierownikowi Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego wszelkich usterek sprzętu używanego do wykonywania zabiegów.

8/ Informowanie Kierownika Działu Terapeutyczno- Opiekuńczego o zmianach stanu zdrowia pacjenta w trakcie wykonywania zabiegów oraz niezwłoczne zgłoszenie wszelkich uszkodzeń ciała u pacjenta powstałych podczas zabiegów.

9/ Prowadzenie wymaganej dokumentacji zabiegowej pacjentów.

10/ Współuczestniczenie w organizowaniu terapii zajęciowej mieszkańców.

 

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku fizjoterapeuty mogą składać oferty pracy w formie:

1/ pisemnej (osobiście, listownie) na adres:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 31-419 Kraków, ul. Rozrywka 1

2/ w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat.dps@mcpu.krakow.pl

3/ Telefon: 12 411-94-00, fax 12 410-53-25

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych raz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”

 Dyrektor mgr Dariusz Żebrowski

Wyniki naboru - Fizjoterapeuta
 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-06-07 13:50:18
MATEUSZ KASPRZAK
 Publikacja