BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

 

DYREKTOR

ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W ZARZĄDZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

UL. B. CZERWIEŃSKIEGO 16, 31-319 KRAKÓW

 

Referent/Starszy Referent w Referacie Eksploatacji

nazwa stanowiska pracy

 

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).
 2. Ukończone studia wyższe na kierunku: prawo, administracja, gospodarka/zarządzanie nieruchomościami, gospodarka przestrzenna lub ekonomia.

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 1. Znajomość statutu Miasta Krakowa i statutu ZBK oraz wynikających z niego zadań.
 2. Znajomość regulaminu organizacyjnego Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.
 3. Znajomość przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami – Dz. I; Dz. II Rozdz. 1,2; Dz. V Rozdz. 3.
 4. Znajomość Kodeksu cywilnego – Księga pierwsza - Tyt. II Dz. II, III; Tyt. VI; Księga druga – Tyt. I Dz. II, III Rozdz. II, Dz. IV; Księga trzecia - Tyt. XVII Dz. I Rozdz. I, II.
 5. Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego – Dz. I, Dz. II Rozdz. 1-4, Dz. VII, Dz. VIII.
 6. Znajomość przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – Rozdz. 1-2.
 7. Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.
 8. Znajomość programów pakietu MS Office.

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w zakresie nieruchomości pozostających w zasobie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.
 2. Przygotowywanie i aktualizacja baz niezbędnych na potrzeby składania deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
 3. Współpraca przy przygotowywaniu deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
 4. Prowadzenie i zakładanie spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 5. Użytkowanie systemu wspomagającego zarządzanie.
 6. Współpraca merytoryczna z komórkami organizacyjnymi ZBK.
 7. Przestrzeganie, w ramach posiadanych kompetencji, wymogów kontroli zarządczej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz określonymi standardami dla jednostek sektora finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji wymogów przyjętych w jednostce, w tym dotyczących procesu zarządzania ryzykiem.
 8. Bieżące porządkowanie i archiwizowanie dokumentów z zakresu działania komórki organizacyjnej.
 9. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań.
 10. Przyjmowanie i rozpatrywanie korespondencji, z dochowaniem terminów określonych przepisami.
 11. Dbanie o prawidłowe i rzetelne prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej.
 12. Wykonywanie poleceń przełożonego w sprawach nieuregulowanych niniejszym zakresem, a związanych z powierzonymi obowiązkami.

 

 

4. Warunki pracy i płacy:

 1. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 2. Płaca zasadnicza: od 2 550 zł do 2 900 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa miesięczna zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat.
 3. Zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

 

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę w upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

 

6. Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae (CV).
 2. Dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia).
 3. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia – w przypadku wymaganego doświadczenia/stażu pracy w ogłoszeniu o naborze).
 4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
 5. Informacja z krajowego rejestru karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
 6. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r. z dopiskiem na kopercie EE-28/18.
 2. Decyduje data wpływu do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.
 3. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.
 5. Oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
 6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=32&dok_id=22169) oraz na tablicy informacyjnej ZBK.

 

 

8. Ilość etatów: 1 etat

 

 

 

Katarzyna Zapał

Dyrektor ZBK


Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Eksploatacji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EE-28/18)