BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

DYREKTOR

ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W ZARZĄDZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

UL. B. CZERWIEŃSKIEGO 16, 31-319 KRAKÓW

 

 

Referent/Starszy Referent w Referacie Dokumentacji Technicznych i Wykupu Lokali

nazwa stanowiska pracy

 

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).
 2. Wykształcenie wyższe prawnicze lub z zakresu administracji publicznej.

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 


2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 1. Znajomość statutu Miasta Krakowa i statutu ZBK oraz wynikających z niego zadań.
 2. Znajomość Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.
 3. Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania Gminy Miejskiej Kraków.
 4. Znajomość przepisów ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali.
 5. Znajomość przepisów ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
 6. Znajomość przepisów ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 7. Znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.
 8. Znajomość przepisów kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego.
 9. Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 10. Znajomość programów pakietu MS Office.

 

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Udział w przygotowaniu postępowań o zamówienia publiczne na wykonanie dokumentacji technicznych, w szczególności poprzez zabezpieczenie wnioskiem środków finansowych na ten cel oraz przeprowadzenie pozostałych czynności związanych z wyborem oferty. Udział w komisjach przetargowych.
 2. Wprowadzanie zawartych umów na wykonanie dokumentacji technicznych do systemu elektronicznego oraz jego bieżąca obsługa, analiza i aktualizacja, pod kątem podjęcia niezbędnych czynności na poszczególnych etapach realizacji umów.
 3. Koordynowanie realizacji umów na wykonanie dokumentacji technicznych budynków oraz nadzór prawny nad ich realizacją, w szczególności poprzez:
  • udział w odbiorze dokumentacji od wykonawców,
  • odbiór dokumentacji od wykonawców pod względem prawnym i pod względem dochowania terminu realizacji,
  • rozliczanie faktur wystawionych przez wykonawców, naliczanie kar umownych.
 4. Bieżąca współpraca i korespondencja z wykonawcami w zakresie stosowania zapisów umów oraz właściwych przepisów prawa.
 5. Zwalnianie w ustawowym terminie zabezpieczeń umów wniesionych przez wykonawców.
 6. Czuwanie nad niedopuszczeniem do przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z umów z wykonawcami na wykonanie dokumentacji technicznych lokali i budynków.
 7. Występowanie do radców prawnych o opinie prawne w zakresie związanym z działaniem referatu.
 8. Sporządzanie odpowiedzi i zajmowanie stanowiska na wystąpienia radców prawnych w toczących się postępowaniach sądowych z wniosku referatu.
 9. Zgłaszanie propozycji zmian w zapisach umów na wykonanie dokumentacji technicznych.
 10. Przyjęcie, zaewidencjonowanie wniosku o sprzedaż lokalu mieszkalnego/użytkowego we właściwym systemie elektronicznym.
 11. Dokonywanie sprawdzenia merytorycznej zawartości i kompletności wniosku o sprzedaż lokalu pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i stosowanymi procedurami.
 12. W razie konieczności, podejmowanie czynności zmierzających do skompletowania zgodnych dokumentów, odpowiadających stosowanym przepisom prawa miejscowego i procedurom, w szczególności poprzez wystąpienie do właściwych komórek organizacyjnych ZBK o niezbędne informacje oraz nawiązanie kontaktu z najemcą celem uzupełnienia wniosku lub udzielenia dodatkowych informacji.
 13. Udzielanie zainteresowanym informacji o obowiązującym stanie prawnym w zakresie sprzedaży lokali, a wnioskodawcom lub osobom przez nich upełnomocnionym dodatkowo informacji o stanie realizacji wniosku.
 14. Przesyłanie do jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa właściwej do spraw gospodarowania nieruchomościami, wniosku najemcy o sprzedaż lokalu wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przewidzianymi w obowiązującej procedurze, celem kontynuowania procedury sprzedaży.

 

4. Warunki pracy i płacy:

 1. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 2. Płaca zasadnicza: od 2 550 zł. do 3 000 zł. brutto miesięcznie + premia uznaniowa miesięczna zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat.
 3. Zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)).

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

 

6. Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae (CV).
 2. Dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia).
 3. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia - w przypadku wymaganego doświadczenia/stażu pracy w ogłoszeniu o naborze).
 4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
 5. Informacja z krajowego rejestru karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
 6. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16. 31-319 Kraków, w terminie do dnia 15.06.2018 r. z dopiskiem na kopercie TG-27/18.
 2. Decyduje data wpływu do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.
 3. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.
 5. Oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
 6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=32&dok_id=22169) oraz na tablicy informacyjnej ZBK.

 

8. Ilość etatów: 1 etat

 

 

Katarzyna Zapał

Dyrektor ZBK

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Dokumentacji Technicznych i Wykupu Lokali Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TG-27/18)
 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-06-05 11:54:27
DAJANA SEPOT
 Publikacja