BIP MJO - VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie

DYREKTOR VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE –

SPECJALISTA W DZIALE KADR W WYMIARZE 1 ETATU

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych oraz

a) wykształcenie wyższe o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 4 letni staż pracy, lub

b) wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 5 letni staż pracy.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) Udokumentowane minimum 3 miesięczne doświadczenie pracy na stanowisku związanym z obsługą kadrową.

b) Preferowana osoba posiadająca doświadczenie w prowadzeniu kadr w oświacie.

c) Znajomość regulacji prawnych w zakresie; administracji samorządowej, kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość prawa pracy i prawa oświatowego (m.in.: ustawa – Prawo oświatowe, ustawa wprowadzająca przepisy – Prawo oświatowe, ustawa – Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, Kodeks Cywilny) oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.

d) Znajomość obsługi Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (moduł kadry)

e) Biegła obsługa programów komputerowych (pakiet Microsoft Office).

f) Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność analitycznego myślenia.

g) Skrupulatność, dokładność, terminowe wykonywanie prac.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) Dokonywanie czynności związanych z prowadzeniem wszelkich spraw kadrowych pracowników liceum, w tym:

• sprawy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,

• prowadzenie akt osobowych i ich archiwizacja,

• przygotowywanie dokumentacji do księgowości w celu dokonania wyliczeń należnych pracownikom wynagrodzeń,

• prowadzenie ewidencji czasu pracy,

• wydawanie skierowań na badania profilaktyczne i kontrolowanie terminów ważności tych badań,

• przygotowywanie pism związanych ze zmianą wynagrodzenia, dodatków, przyznaniem nagród, urlopów, odpraw itp.

b) Sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia, w tym do GUS, SIO, PFRON.

c) Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej w programie ZSZO.

d) Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu.

e) Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

4. Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: 1 etat.

b) Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 poz. 1786 ze zm.) oraz regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie,

c) Miejsce pracy: VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie, ul. Wąska 7,

d) Zatrudnienie na czas ściśle określony z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.).

 

5. Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6% (podstawa prawna: art. 13. ust. 2. pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku)

 

6. Wymagane dokumenty:

a) Kwestionariusz osobowy,

b) List motywacyjny i CV,

c) Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

d) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy,

e) Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) Zaświadczenie o niekaralności (informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g) Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,

h) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku,

i) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 922) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Wąska 7; 31–057 Kraków z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – specjalisty w dziale kadr w VI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie” w terminie do 12 czerwca 2018 r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu do sekretariatu liceum.

 

Oferty, które wpłyną po w/w terminie lub oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie.

 

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania, którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą elektroniczną na wskazany w dokumentacji adres e-mail.

 

Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatom może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie ul. Wąska 7.

 

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku zatrudnienia, kandydat/ka zobowiązany/a będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

 

 

Dr Czesław Wróbel

Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego

im. Adama Mickiewicza w Krakowie

 

 

Informacja o ilości kandydatów spełniających wymogi formalne:

 

 

 

Informuję, że na ogłoszony nabór oferty przesłało 6 kandydatów. W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 5 kandydatów spełniło wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu.

 

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, przy ul. Wąskiej 7.

 

Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy oraz telefonicznie.

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie ()